Samen met Vabi klaar voor de NTA 8800

In 2021 wordt de energieprestatie van een gebouw via een nieuwe methodiek bepaald: de NTA 8800. Er komt één methodiek die van toepassing is op bestaande bouw, nieuwbouw, woningbouw en utiliteitsbouw. Nederland stapt hiermee af van de huidige Energieprestatiecoëfficient (EPC) voor nieuwe gebouwen en de Energie-Index (EI) voor bestaande gebouwen. Hoewel het nog even duurt, is de voorbereiding hiervoor al in volle gang. Op deze pagina zetten we alle informatie over de methodiek bij elkaar.

De laatste artikelen

De geattesteerde software voor de NTA 8800 is beschikbaar

De officieel geattesteerde software voor de NTA 8800 kun je vanaf nu downloaden! Vanaf  nu kun je software officieel gebruiken om berekeningen volgens de NTA 8800 uit te voeren.

Conversie NTA 8800: in 4 stappen van EI naar EP

Wil je een goed inzicht hebben in de energieprestaties van je voorraad? Zet dan je huidige data van je voorraad om naar de data waar de NTA 8800 mee rekent. Wij vertellen in vier stappen hoe de conversie naar de NTA 8800 werkt.

NTA 8800 cursus
Van EPG naar EPA NTA 8800, wat moet je weten?

In 2021 wordt de energieprestatie van een gebouw via een nieuwe methodiek bepaald: de NTA 8800. Hoewel het nog even duurt, is de voorbereiding hiervoor al in volle gang. Waar kan jij nu al rekening mee houden?

Download de geattesteerde versie van de EPA NTA 8800 software

Naar de pagina

Veelgestelde vragen

Bekijk hieronder de veel gestelde vragen. Waarschijnlijk kunnen de antwoorden je snel verder helpen.


Algemeen
Waarom komt er een nieuwe methodiek?
De NTA 8800 is de vervanger van de huidige methodiek voor nieuwbouwwoningen en gebouwen (de EPC), en voor de bestaande woningen en gebouwen (de Energie-index). Op 1 januari 2021 wordt deze ingevoerd.De Europese richtlijn Energieprestatie gebouwen bepaalt dat in 2021 alle nieuwe gebouwen bijna-energieneutraal moeten zijn. De Nederlandse overheid neemt deze eis over. De NTA zorgt ervoor dat berekend kan worden of aan de eisen wordt voldaan.Daarnaast zorgen ze meteen dat er één methodiek komt voor zowel nieuwbouw, bestaande bouw, woningen en utiliteitsgebouwen. De methodiek zal beter moeten gaan aansluiten bij de werkelijkheid dan de huidige methodieken.

Wat is een NTA?
Een NTA is een Nederlandse Technische Afspraak. Een manier om snel afspraken te maken in een beperkte kring (Bron: NEN)

Wat wordt de indicator van de NTA8800?
De methodiek maakt het mogelijk om de BENG (Bijna Energie Neutrale Gebouwen) indicatoren, waar nieuwe gebouwen vanaf 2020 aan moeten voldoen, goed te berekenen. De Energie-Index vervalt daarmee en wordt vervangen door vier indicatoren:BENG 1. Energiebehoefte:
De hoeveelheid energie die een gebouw nodig heeft voor verwarming en koeling, uitgedrukt in ‘thermische’ kWh per m2 gebruiksoppervlakte per jaar.BENG 2. Primair energiegebruik:
De hoeveelheid fossiele brandstof in kWh per m2 gebruiksoppervlakte per jaar die nodig is voor verwarming, koeling, warm water, ventilatie, bevochtiging, ontvochtiging.BENG 3. Aandeel hernieuwbare energie:
Het percentage (in procenten) hernieuwbare energie van het totale energiegebruik.Voor de bestaande bouw wordt de indicator hoogstwaarschijnlijk op BENG 2 gebaseerd.  Dit wordt dan dus vertaald in een indicator zoals het label of de energie-index.TO juli:
Voor nieuw te bouwen woningen zal in de bouwregelgeving een grenswaarde worden opgenomen voor TOjuli. Dit is een indicatiegetal waarmee per oriëntatie van het gebouw inzicht gegeven wordt in het risico op temperatuuroverschrijding. De TOjuli volgt uit de Energieprestatieberekening conform NTA8800. De grenswaarde wordt gesteld op een maximale waarde van 1,0. Lees hier mee over de TO juli

Voor wie wordt de NTA 8800 van toepassing?
Alle nieuwbouw en bestaande bouw (zowel woningbouw als utiliteitsbouw) gaan gebruik maken van deze methodiek.

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen?
Dit zijn, kort samengevat, de belangrijkste wijzigingen in de NTA 8800:

 • De waardering voor opwekking elektriciteit verandert. Dit komt door een aanpassing primaire energiefactor elektriciteit. Deze is gewijzigd vanwege de steeds meer duurzaam geworden elektriciteitsvoorziening de afgelopen jaren. De factor in de NTA 8800 wordt daarom hoger. Hierdoor worden bijvoorbeeld all electric woningen beter, maar krijgen zonnepanelen een slechtere waardering.
 • Meer gegevens nodig voor met name installaties.
 • Er komt een onderscheid tussen een gedetailleerde opname en een basismethode. In de nieuwe rekenmethodiek worden meer kenmerken opgenomen. Kunnen bepaalde indicatoren niet opgenomen worden, of kost het erg veel tijd om deze informatie op te nemen? Dan kan gebruik worden gemaakt van forfairaite waarden. Deze zijn een stuk realistischer dan voorheen.
 • Er komen ook voor woningbouw zones.
 • De uitkomsten worden nauwkeuriger, met name voor nieuwbouw en zeer energiezuinige woningen.

Wat gebeurt er met maatwerkadvies?
Vanuit een projectgroep van ISSO wordt dit opgepakt om verder uit te werken. Vabi neemt deel aan deze projectgroep. Een officiele maatwerkadviesmethode zal waarschijnlijk niet voor 1 januari 2021 van kracht zijn. Wij kijken in de tussentijd hoe we onze klanten van een maatwerkadvies module kunnen voorzien en op welke termijn.

 

Worden de BCRG kwaliteitsdocumenten automatisch ingelezen?  

Voor 1 januari 2021 heeft BCRG een webdatabase gereed, waaruit wij alle gegevens voor een kwaliteitsverklaring automatisch in de software kunnen inlezen. Als deze gereed is gaan we hier zeker op aansluiten! We zullen hierbij aansluiten op de datavelden merk- en type die we al overal structureel ingebouwd hebben.

Komt er 1 definitief document die met (particuliere) gebouweigenaren maar ook vastgoedbeheerders kan worden gedeeld als bijsluiter/bijlage ter verantwoording van alle veranderingen in de bepalingen en resultaten?   

Aangezien de methodiek wijziging meer dan een verdubbeling van alle invoer parameters en de methodiek beschrijving van 200 naar net geen 1000 pagina’s gaat is het ondoenlijk om alle veranderingen in de bepaling en resultaten in een bijsluiter op te nemen. Op hoofdlijnen is er al wel inzicht van de effecten van het overgaan op een nieuwe indicator en de nieuwe methodiek zoals in de presentatie is opgenomen. Hierover zal binnenkort nog wel een artikel verschijnen wat hiervoor gebruikt kan worden. 

Is er ook een waardering (indicatie) voor gebouwen die meer energie leveren dan dat het gebruikt? Bijvoorbeeld –A+++++? 

A++++ wordt vanaf 1 januari 2021 gebruikt voor woningen met Primair fossiel energiegebruik (in kWh/m2. jr) kleiner of gelijk aan 0,00. Dit zijn dus gebouwen die energie terugleveren.

Kan de EPA software geïnstalleerd worden op een Apple? 

Vabi EPA draait alleen onder Windows.

Er zijn klanten van ons die Vabi EPA in een Windows omgeving op een Apple computer hebben geïnstalleerd. Bijvoorbeeld met Parallels, WineHQ of Boot Camp.

Wordt de opnamemethodiek van de geometrie nog veranderd? 

Nee, die blijft deze keer gelukkig hetzelfde.

Woningcorporaties
Wat worden de nieuwe labelklassen?
De nieuwe labelklassen zijn aangeboden voor internetconsultatie. Het voorstel is als volgt:Door middel van een inijkingsstudie is gekeken wat de effecten van verschillende varianten zijn.  Met behulp van deze studie is het advies gekomen om te kiezen voor een indeling waarbij zoveel mogelijk gebouwen dezelfde labelletter behouden.  In de tabel is duidelijk te zien dat de oude en nieuw energielabelklasse zoveel mogelijk hetzelfde gehouden is. Het aantal punten bij het Energielabel volgens het Nader Voorschrift (NV) en volgens de NTA8800 is gelijk. Wel zijn er vier nieuwe labelklassen bijgekomen, A+ tot en met A++++. Dit is gedaan om zeer energiezuinige gebouwen te waarderen in de energielabelletter.Toch gaan er labelverschuivingen ontstaan. Dit komt in grote maten door de gewijzigde indicator (BENG-2 i.p.v. Energie-Index) en in minder grote mate door de gewijzigde methodiek (NTA 8800 i.p.v. Nader Voorschrift).Gemiddeld zal 53% van de woningen dezelfde labelletter houden, 38% van de woningen verschuift 1 labelklasse (beter of slechter) en 9% van de woningen verschuift 2 labelklassen of meer.Lees hier meer

Wat gebeurt er met de WWS punten?
In het voorstel blijven de WWS punten gelijk. De WWS is overigens gebaseerd op de afgemelde Energie-index en is 10 jaar geldig.

Welke woningen krijgt straks een beter of slechtere waardering?
De energie-index wordt vervangen door de BENG 2 indicator Een belangrijk verschil is dat BENG 2 over het primair energieverbruik per gebruiksoppervlakte (kWh/m2) gaat, in plaats van de dimensieloze E-I. Er wordt bovendien geen correctie meer gedaan voor het verliesoppervlakte (begane grondvloer, gevels, daken, etc.).De gemiddelde labelverschuiving is bij meergezinswoningen iets kleiner dan bij eengezinswoningen. Woningen met een klein gebruiksoppervlak (< 40 m2) gaan gemiddeld ruim 1 klasse slechter scoren. Dit komt doordat in de energieberekening een aantal “vaste posten” zit (die niet evenredig zijn met het gebruiksoppervlak). Deze tellen bij kleine woningen relatief zwaar mee.  Het aantal van dit soort woningen dat in bezit is van corporaties blijkt echter klein te zijn (5%).Woningen met veel schiloppervlak gaan slechter scoren dan woningen met weinig schil (een hoekwoning gaat het dus slechter doen dan een tussenwoning).  Een andere wijziging is dat de primaire energiefactor van elektriciteit lager is geworden. Daardoor gaan woningen met elektrische installaties beter scoren, maar worden woningen met zonnepanelen juist slechter.

Wat moet ik extra opnemen voor de NTA 8800?
Op hoofdlijnen moeten de volgende zaken extra worden opgenomen:

 1. Type zonwering en in de uitgebreide methode de kleur.
 2. Type regeling voor warmte afgiftesystemen.
 3. Beschaduwing van ramen en zonne-energiesystemen.

Het opnameprotocol is gepubliceerd. Zodra het bijbehorende opnameformulier bekend is, kunnen we met zekerheid zeggen welke extra zaken opgenomen moeten worden. Hierin kan onderscheid worden gemaakt in de gedetailleerde methode en de basismethode.

Voor nieuwbouw moet altijd de gedetailleerde methode worden gebruikt. Voor bestaande gebouwen kan, als de informatie niet voorhanden is, gebruik gemaakt worden van de basismethode. Dan mogen forfaitaire waarden opgenomen worden.

Komt er uit de NTA 8800 berekening ook een EI? Of kan deze omgerekend worden?
Met de NTA8800 stappen we af van de EI en komt hiervoor in de plaats BENG-2: het fossiel energieverbruik per vierkante meter. Omdat de geometrieverhouding in BENG-2 een belangrijkere rol speelt is er helaas geen omreken factor om een BENG-2 score naar een EI om te rekenen. Voor continuiteit voor de KPI’s voor duurzaamheidsbeleid kan gekeken worden naar de CO2 uitstoot of het energielabel. Door de andere methodiek en indicator kan het wel zijn dat er verschuivingen ontstaan.

Wat verandert er in Vabi Assets Energie?
Alle extra invoervelden worden ingebouwd in de software. Er verandert dus best wat.We zorgen dat de software nog net zo gebruiksvriendelijk blijft. Ook frissen we de look and feel meteen op.

Kan ik U-bouw en nieuwbouw ook kwijt in Vabi Assets Energie?
Ja. De rekenmethodiek voor bestaande bouw, nieuwbouw, woningbouw en utiliteitsbouw wordt gelijk. Je kunt dus straks alle projecten kwijt in Vabi Assets Energie.Tip: vraag aan je ketenpartners om de nieuwbouwprojecten door te rekenen in Vabi Software. Dan kun je het straks heel makkelijk inlezen in Vabi Assets Energie.

Wanneer kunnen we over de nieuwe software beschikken?
De afgelopen maanden heeft Vabi hard gewerkt aan het inbouwen van de NTA 8800 in de EPA software. Afgelopen maand hebben we een eerste betarekenversie opgeleverd. Hiermee kun je oefenen voor de examens en indicatieve BENG-scores te berekenen voor nieuwe en bestaande gebouwen. De eerstvolgende update is een officieel geattesteerde versie van de software conform de BRL 9501. Hierna staan diverse ontwikkelingen op de roadmap voor de gebruiksvriendelijkheid, zoals bijvoorbeeld de webkoppeling voor kwaliteitsverklaringen met BCRG. Meer informatie over Vabi EPA NTA 8800

Hoe kunnen we gebruik blijven maken van de bestaande data?
Wij gaan hiervoor een automatische conversietool ontwikkelen. Hiermee zorgen we dat zo veel mogelijk bestaande data wordt geconverteerd naar data die nodig is voor de nieuwe methodiek. Zodra hier meer bekend over is, informeren we jullie hierover.

Ik heb een RVV subsidie aangevraagd, die pas na 1 juli 2020 afgerond wordt. Hoe ga ik hiermee om?
De woningen waar subsidies voor zijn aangevraagd, moeten straks afgemeld worden volgens de huidige methodiek, dus niet volgens de NTA 8800. Wij houden hiervoor de huidige versie van onze software in de lucht.Lees meer hierover in dit artikel.

Moet ik de energielabels nu of na de NTA 8800 afmelden?
Elke corporatie heeft andere afwegingen om wel of niet hun energielabels nu of later af te melden. Wil je voor jouw specifieke corporatie weten wat het juiste moment is? Neem dan contact op met je energie-adviseur. Zij kunnen je hierin adviseren.Lees meer hierover in dit artikel.

Zijn de eisen voor de bestaande bouw al bekend?

Er zijn geen eisen voor bestaande bouw. Wel is er de labelklasse indeling, de laatste versie is opgenomen in de factsheet en de presentatie. Op dit moment loopt er een internetconsultatie voor de nieuwe labelklassen: https://www.internetconsultatie.nl/regelinginijking Tot 1 juni kon iedereen hierop reageren. Daarna worden naar verwachting na de zomer de labeklassen definitief gemaakt via publicatie in het Staatsblad en de Staatscourant.

Worden de BCRG kwaliteitsdocumenten automatisch ingelezen?  

Voor 1 januari 2021 heeft BCRG een webdatabase gereed, waaruit wij alle gegevens voor een kwaliteitsverklaring automatisch in de software kunnen inlezen. Als deze gereed is gaan we hier zeker op aansluiten! We zullen hierbij aansluiten op de datavelden merk- en type die we al overal structureel ingebouwd hebben.

Worden het merk en type geconverteerd als deze nu in de database zitten, en worden die dan gelijk als 2e optie ingevoerd?    
Voor Vabi Assets Energie wordt op dit moment gewerkt aan een conversie, waarin zoveel mogelijk wordt omgezet. Zeker zullen merk en type ook geconverteerd worden! We zijn hier wel afhankelijk hoe de nieuwe kwaliteitsverklaringen van BCRG er gaan uitzien.

Komt er ook weer een overzichtelijke en complete uitvoer (CSV/ xlsx) van de resultaten?
Zeker. Die komt gedeeltelijk al uit de huidige Bèta Software en zal nog uitgebreid/ aangepast worden.

Hoe kan er naar jullie idee goed worden omgegaan met projecten waarbij nu wordt geadviseerd en waarbij het project pas is 2021 wordt opgeleverd (en de index wordt geregistreerd)? Dit met name bij renovatie.  

Borgen voor subsidie mag met de oude methode. Als het op de nieuwe methode is kan dat met de software die na 1 juli wordt gereleasd.Zie meer hierover in dit artikel.

Is het aan te raden alles voor 1-1-2021 af te laten melden? Dan blijft het huidige label toch 10 jaar geldig.

Gemiddeld zal de voorraad ongeveer gelijk blijven. Er is wel gerefereerd aan energiebeleid op basis van een minimaal energielabel. In tegenstelling tot het gemiddelde label kan het halen van dit doel lastiger worden, afhankelijk van de geometrie verhouding. De overwegingen voor wel of niet afmelden voor 1 januari 2021 kun je in dit artikel teruglezen.

Begin van het jaar hebben jullie een Excel verstuurd waarin de wijzigingen in het bezit kon bepalen. Komt deze er ook met de nieuwe staffel? 

Ja, die kun je terugvinden op onze website, onder het kopje downloads: www.vabi.nl/nta8800

Aangezien bij de nieuwe methode 49% van de bestaande woningen een andere energielabel kunnen krijgen; hoelang blijft het huidige energielabel geldig? Ook 10 jaar? 

Ja, een energielabel blijft nog steeds 10 jaar geldig.

Wanneer is de 1ste release van Vabi Assets Energie?  

De eerste release van Vabi Assets Energie verwachten we in het begin van het vierde kwartaal van 2020 uit te brengen.

Komt er ook een koppeling met BAG?    

Vabi Assets Energie beschikt over een koppeling met BAG. Een directe koppeling met BAG, ook voor EPA, staat zeker op de roadmap. Dit zal gerealiseerd worden nadat alle huidige functionaliteiten net zo goed werken met de NTA8800.

En is er een overzicht/rapport te genereren van rode indexen?     

Dat is op dit moment helaas niet mogelijk in de huidige Vabi Assets Energie. Voor de NTA8800 versie willen we dit wel gaan ondersteunen (rode huidige EP-2).

Een work-around zou kunnen zijn: filter op opnamedatum (in de regel zijn woningen met rode EI’s voor het Nader Voorschrift opgenomen) en noteer de complexen waarbij dit speelt. Eventueel zou de status of het vrije veld gebruikt kunnen worden om te kunnen filteren/ exporteren.

Wij gaan van EPAview naar Assets Energie. Wat is nu het beste moment voor de overgang? (I.v.m. data conversie) 

We raden aan om eerste over te gaan naar Vabi Assets Energie en daarna de conversie naar de NTA 8800 te doen. We raden dus aan om voor 1 januari 2021 over te gaan naar Vabi Assets Energie.

Hoe worden de energetische berekeningen die in EPA-View zijn gemaakt geconverteerd naar Vabi Assets Energie? 

Hier hebben we een overstapdocument voor gemaakt. Wil je hier meer over weten, raden we je aan om contact op te nemen met onze servicedesk.

Geeft het aanbrengen van PV panelen straks minder verbetering op het label? 

Dat klopt, maar leidt nog steeds wel tot een flinke verbetering.

Komt utiliteit nu ook in Vabi Assets Energie? 

Ja, dat wordt straks mogelijk gemaakt. We zijn nog bezig met het ontwikkelen van de functionaliteit. We informeren jullie hier tijdig over.

Kun je een bestaande EP-bestand met bestaande energielabel invoeren in de nieuwe Vabi-software en zien wat nog ingevoerd moet worden om een nieuw label te kunnen verstrekken? 

Voor woningbouw zal er een conversie zijn. Hierbij wordt inderdaad aangeven wat nieuw is en geconverteerd is. Meer hierover staat in de presentatie.

Kan bewonersgedrag geïmporteerd worden? Gasverbruik, aantal bewoners? 

Dat kan in de maatwerkadvies module. Deze wordt nog uitgewerkt, we zullen dit daar uiteraard in meenemen.

Bestaande Woningbouw

Wat zijn de belangrijkste veranderingen voor bestaande woningen?
Dit zijn, kort samengevat, de belangrijkste wijzigingen in de NTA 8800:

 • De waardering voor opwekking elektriciteit verandert. Dit komt door een aanpassing primaire energiefactor elektriciteit. Deze is gewijzigd vanwege de steeds meer duurzaam geworden elektriciteitsvoorziening de afgelopen jaren. De factor in de NTA 8800 wordt daarom hoger. Hierdoor worden bijvoorbeeld all electric woningen beter, maar krijgen zonnepanelen een slechtere waardering.
 • Meer gegevens nodig voor met name installaties.
 • Er komt een onderscheid tussen een gedetailleerde opname en een basismethode. In de nieuwe rekenmethodiek worden meer kenmerken opgenomen. Kunnen bepaalde indicatoren niet opgenomen worden, of kost het erg veel tijd om deze informatie op te nemen? Dan kan gebruik worden gemaakt van forfairaite waarden. Deze zijn een stuk realistischer dan voorheen.
 • Er komen ook voor woningbouw zones.
 • De uitkomsten worden nauwkeuriger, met name voor nieuwbouw en zeer energiezuinige woningen.

Moet ik een nieuwe opleiding doen voor de NTA 8800?
Ja, er komen nieuwe opleidingen.  De EPA- opleidingen blijven, net als nu, opgesplitst in EPA-W en EPA-U. Daarnaast worden beiden opgedeeld in basisopname en detailopname volgens de NTA 8800.

 • Met de basisopname EPA-W kun je een label afgeven voor de woningwaardering (mits de detailmethode niet verplicht is. )
 • Met het diploma detailopname EPA-W ben je ook gediplomeerd voor een omgevingsvergunning en de energieprestatievergoeding.

Alleen een energieadviseur met een diploma EPA-basisopname of EPA-detailopname mogen de opnames doen. Dus een bestaande EPA adviseur doet bijscholing en een verplicht ‘bijscholings-examen’. Nieuwe adviseurs een volledig nieuw examen. Meld je dus bijtijds aan voor de training en het examen.

Wat verandert er in de software?
Alle extra invoervelden worden ingebouwd in de software. Er verandert dus best wat.

We zorgen dat de software nog net zo gebruiksvriendelijk blijft. Ook frissen we de look and feel meteen op. Het voordeel van de nieuwe methodiek is, dat je vanaf nu ook nieuwbouwwoningen met de software kunt doorrekenen.

Wanneer is de nieuwe software beschikbaar?

De afgelopen maanden heeft Vabi hard gewerkt aan het inbouwen van de NTA 8800 in de EPA software. Afgelopen maand hebben we een eerste betarekenversie opgeleverd. Hiermee kun je oefenen voor de examens en indicatieve BENG-scores te berekenen voor nieuwe en bestaande gebouwen. De eerstvolgende update is een officieel geattesteerde versie van de software conform de BRL 9501. Hierna staan diverse ontwikkelingen op de roadmap voor de gebruiksvriendelijkheid, zoals bijvoorbeeld de webkoppeling voor kwaliteitsverklaringen met BCRG.

Meer informatie over Vabi EPA NTA 8800

Wat gebeurt er met het Vereenvoudigd energielabel?
Het Vereenvoudigd Energielabel (VEL) zoals we dat nu kennen, komt met de nieuwe methodiek te vervallen. Er is onderzoek gedaan naar geschikte alternatieven voor het VEL zonder een opname door een expert, maar deze blijken er vooralsnog niet te zijn. Vandaar dat Minister Ollongren heeft aangegeven het VEL uit te willen faseren en alle nieuwe energielabels vanaf 1 juli 2020 via de uitgebreide systematiek te bepalen. Huidige labels blijven 10 jaar geldig, waardoor de aanpassing alleen van toepassing is voor huizen die verkocht worden zonder dat er een geldig label is.

Lees hier meer

Zijn de eisen voor de bestaande bouw al bekend?

Er zijn geen eisen voor bestaande bouw. Wel is er de labelklasse indeling, de laatste versie is opgenomen in de factsheet en de presentatie. Op dit moment loopt er een internetconsultatie voor de nieuwe labelklassen: https://www.internetconsultatie.nl/regelinginijking Tot 1 juni kon iedereen hierop reageren. Daarna worden naar verwachting na de zomer de labeklassen definitief gemaakt via publicatie in het Staatsblad en de Staatscourant.

Worden de BCRG kwaliteitsdocumenten automatisch ingelezen?  

Voor 1 januari 2021 heeft BCRG een webdatabase gereed, waaruit wij alle gegevens voor een kwaliteitsverklaring automatisch in de software kunnen inlezen. Als deze gereed is gaan we hier zeker op aansluiten! We zullen hierbij aansluiten op de datavelden merk- en type die we al overal structureel ingebouwd hebben.

Ik heb eens gehoord dat er met een basisopname geen label uit kan komen die beter is dan A. Klopt dat?    

Dat was in de oude methodiek zo, dat is nu niet meer het geval. Met een detailopname kan het wel iets beter uitvallen.

Is het ook mogelijk om een maatwerkadvies op te gaan stellen vanaf 1 januari 2021? 

De maatwerkmethodiek is nog niet uitgewerkt. Deze wordt binnenkort door ISSO, onder meer samen met Vabi, uitgewerkt. We hopen dat dit op tijd is om op 1 januari weer in de software geïmplementeerd te kunnen hebben.

Hoe kan er naar jullie idee goed worden omgegaan met projecten waarbij nu wordt geadviseerd en waarbij het project pas is 2021 wordt opgeleverd (en de index wordt geregistreerd)? Dit met name bij renovatie.  

Borgen voor subsidie mag met de oude methode. Als het op de nieuwe methode is kan dat met de software die na 1 juli wordt gereleasd.Zie meer hierover in dit artikel.

Is de verwachting dat gebouwen met meerdere kamers achter één voordeur én collectieve systemen beter uit de labeling komen?  

In het algemeen is daar nu weinig over te zeggen. Wat wel gezien hebben is dat collectieve installaties zonder isolatie van de circulatieleiding er enorm op achteruitgaan. Reden om deze snel te isoleren als dat nog niet het geval is.

Kun je een bestaande EP-bestand met bestaande energielabel invoeren in de nieuwe Vabi-software en zien wat nog ingevoerd moet worden om een nieuw label te kunnen verstrekken? 

Voor woningbouw zal er een conversie zijn. Hierbij wordt inderdaad aangeven wat nieuw is en geconverteerd is. Meer hierover staat in de presentatie.

Kan bewonersgedrag geïmporteerd worden? Gasverbruik, aantal bewoners? 

Dat kan in de maatwerkadvies module. Deze wordt nog uitgewerkt, we zullen dit daar uiteraard in meenemen.

Er is een verschil tussen woongebouwen en rijtjeshuizen. Welke woningen gelden als rijtjeshuizen? 2-onder-1-kap? Flatwoningen? Hoekwoningen? 

Met rijtjeshuizen wordt bedoeld: Eengezinswoningen (grond gebonden) waaronder vrijstaand, 2-onder-1 kap en hoekwoning.

Flatwoningen: we volgen zo veel mogelijk het nieuweopname protocol (dat helaas nog niet definitief is) In bijlage 7 daarvan wordt in detail beschreven hoe je tot een keuze komt. (Zie screenshot)

Bestaande Utiliteitsbouw

Wat zijn de belangrijkste veranderingen voor bestaande u-bouw?
Dit zijn, kort samengevat, de belangrijkste wijzigingen in de NTA 8800:

 • De waardering voor opwekking elektriciteit verandert. Dit komt door een aanpassing primaire energiefactor elektriciteit. Deze is gewijzigd vanwege de steeds meer duurzaam geworden elektriciteitsvoorziening de afgelopen jaren. De factor in de NTA 8800 wordt daarom hoger. Hierdoor worden bijvoorbeeld all electric woningen beter, maar krijgen zonnepanelen een slechtere waardering.
 • Meer gegevens nodig voor met name installaties.
 • Er komt een onderscheid tussen een gedetailleerde opname en een basismethode. In de nieuwe rekenmethodiek worden meer kenmerken opgenomen. Kunnen bepaalde indicatoren niet opgenomen worden, of kost het erg veel tijd om deze informatie op te nemen? Dan kan gebruik worden gemaakt van forfairaite waarden. Deze zijn een stuk realistischer dan voorheen.
 • De uitkomsten worden nauwkeuriger, met name voor nieuwbouw en zeer energiezuinige woningen.

Moet ik een nieuwe opleiding doen?
Ja, er komen nieuwe opleidingen.  De EPA- opleidingen blijven, net als nu, opgesplitst in EPA-W en EPA-U. Daarnaast worden beiden opgedeeld in basisopname en detailopname volgens de NTA 8800.

Alleen een energie adviseur met een diploma EP-basisopname of EP-detailopname mogen de opnames doen. Dus een bestaande EPA adviseur doet bijscholing en een verplicht ‘bijscholings-examen’. Nieuwe adviseurs een volledig nieuw examen. Meld je dus bijtijds aan voor de training en het examen.

 • Met de basisopname EPA-U ben je gediplomeerd voor verkoop en verhuur van een gebouw (mits de detailmethode niet verplicht is.)
 • Met het diploma detailopname EPA-U ben je gediplomeerd voor een omgevingsvergunning en voor een detailopname van bestaande gebouwen.

Wat verandert er in de software?
Alle extra invoervelden worden ingebouwd in de software. Er verandert dus best wat.

We zorgen dat de software nog net zo gebruiksvriendelijk blijft. Ook frissen we de look and feel meteen op. Het voordeel van de nieuwe methodiek is, dat je vanaf nu ook nieuwbouw met de software kunt doorrekenen.

Wanneer is de nieuwe software beschikbaar?

De afgelopen maanden heeft Vabi hard gewerkt aan het inbouwen van de NTA 8800 in de EPA software. Afgelopen maand hebben we een eerste betarekenversie opgeleverd. Hiermee kun je oefenen voor de examens en indicatieve BENG-scores te berekenen voor nieuwe en bestaande gebouwen. De eerstvolgende update is een officieel geattesteerde versie van de software conform de BRL 9501. Hierna staan diverse ontwikkelingen op de roadmap voor de gebruiksvriendelijkheid, zoals bijvoorbeeld de webkoppeling voor kwaliteitsverklaringen met BCRG. Meer informatie over Vabi EPA NTA 8800

Meer informatie over Vabi EPA NTA 8800

Wat is de consequentie voor de Label C verplichting?
De label C-verplichting voor kantoren is nu gebaseerd op de energie-index van 1,3 of beter en wordt omgezet naar een waarde in kWh/m².jr. Een deel van de kantoren zal met de nieuwe bepalingsmethode beter presteren of juist slechter presteren dan voorheen.Voor individuele panden kan de wijziging leiden tot hogere of juist lagere eenmalige nalevingskosten voor kantooreigenaren. Indien een kantoorpand een hoger label krijgt en daardoor al voldoet aan de label C-verplichting, zijn er geen investeringen nodig om het pand energiezuiniger te maken. Indien een kantoor een lager label krijgt en daardoor niet meer voldoet, is een aanvullende investering nodig.

Wat worden de nieuwe labelklassen?
Er is een voorstel gedaan voor de nieuwe labelklassen. De labelklassen voor utiliteit zijn afhankelijk van de gebruiksfunctie, omdat het energieverbruik per functie in grote mate verschillend is. Deze zijn in het concept besluit te vinden op pagina 9 en 10.   De inijkingsstudie laat zien dan 55% van de gebouwen behoudt hetzelfde label houdt. Van de labels die wel verschuiven verschuift 79% maximaal één label (één labelverslechtering of één labelverbetering). De overige 21% verschuift twee labels of meer (twee labelverslechteringen of twee labelverbeteringen).

Is het ook mogelijk om een maatwerkadvies op te gaan stellen vanaf 1 januari 2021? 

De maatwerkmethodiek is nog niet uitgewerkt. Deze wordt binnenkort door ISSO, onder meer samen met Vabi, uitgewerkt. We hopen dat dit op tijd is om op 1 januari weer in de software geïmplementeerd te kunnen hebben.

Geeft het aanbrengen van PV panelen straks minder verbetering op het label? 

Dat klopt, maar leidt nog steeds wel tot een flinke verbetering.

Komt utiliteit nu ook in Vabi Assets Energie? 

Ja, dat wordt straks mogelijk gemaakt. We zijn nog bezig met het ontwikkelen van de functionaliteit. We informeren jullie hier tijdig over.

Nieuwbouw

Krijgt nieuwbouw een plek in de Vabi software?
De huidige methodiek wordt aangepast naar de NTA 8800. Dat betekent dat er een gelijke rekenmethodiek komt voor bestaande, nieuwbouw, woningen en Utiliteitsbouw. Nieuwbouw kan dus straks ook in Vabi Assets Energie, EPA-U en EPA-W worden opgenomen.

Wat verandert er bij het aanvragen van een omgevingsvergunning?
Vanaf 1 januari 2021 moet ook voor de aanvraag van een omgevingsvergunning voor nieuwbouw of te renoveren gebouwen een energieprestatierapport worden opgesteld. Dit rapport mag alleen worden opgesteld door een bedrijf dat beschikt over een NL-EPBD-procescertificaat, afgegeven op basis van de BRL 9500. Dit kan alleen worden gedaan door een gediplomeerde opnemer (Detailopname W of U.)

Wat is de TO juli?
Er komt een nieuwe eis in de bouwregelgeving. Hierdoor moet de temperatuur in de woning ook bij warme buitentemperaturen in de zomer op een acceptabel niveau blijven. Bovendien wordt er geen onnodige energie gebruikt.

Een voorbeeld: bij oplevering van een nieuwe woning, en er is zonwering aanwezig is, dat er goed nagedacht is over de ventilatie binnen woningen en/of dat er rekening gehouden is met de ligging van de woning ten opzichte van de zon. De nieuwe eis ten aanzien van oververhitting gaat gelijktijdig per 1 januari 2021 in met de eisen voor bijna-energieneutrale nieuwbouw (BENG).

De grenswaarde wordt gesteld op een maximale waarde van 1,0.

Lees meer over de TOjuli

Wat gaat er met de Elements EPG software gebeuren?
We gaan een nieuwe methodiek (NTA8800) inbouwen in Vabi Assets Energie en de EPA producten voor nieuwbouw, bestaande bouw, woningbouw en utiliteitsbouw. Zodra er meer bekend is over prijzen en overgangsregelingen laten we het jullie weten.

Komt er een koppeling van EPG naar EPA?
Ja er komt een koppeling om de oppervlakken van de geometrie van Elements naar EPA te exporteren. Zodra we meer weten zullen we jullie via de mail op de hoogte houden.

Er is een verschil tussen woongebouwen en rijtjeshuizen. Welke woningen gelden als rijtjeshuizen? 2-onder-1-kap? Flatwoningen? Hoekwoningen? 

Met rijtjeshuizen wordt bedoeld: Eengezinswoningen (grond gebonden) waaronder vrijstaand, 2-onder-1 kap en hoekwoning.

Flatwoningen: we volgen zo veel mogelijk het nieuweopname protocol (dat helaas nog niet definitief is) In bijlage 7 daarvan wordt in detail beschreven hoe je tot een keuze komt. (Zie screenshot)

Links en documenten

Wij brengen op deze plek alle documenten rondom de nieuwe BENG indicatoren, de NTA 8800 en de beleidsvoorstellen bij elkaar.

Deze video geeft een duidelijke uitleg over de NTA 8800

Download hier de officiële NTA 8800 norm van de NEN

Dit document herstelt onvolkomenheden uit NTA 8800 en heeft waar nodig toelichting. Dit interpretatiedocument is een aanvulling op NTA 8800:2019-06.

Bekijk de nieuwe BENG eisen in het Staatsblad

Download het rapport over het Vereenvoudigd Label (juni 2019)

Download het rapport over de consequentie voor de opnametijd voor de nieuwe opnameprotocollen voor bestaande bouw

Bekijk hier de nieuwe labelklassen voor woningen

Bekijk het advies van RVO op basis van de eindrapporten van INNAX Bouwkundig adviseurs en W/E adviseurs over de te kiezen inijkingstabellen.

Bekijk het advies over de TOjuli

Bekijk de opnameprotocollen, gepubliceerd door ISSO

Downloads

Download de betaversie van EPA NTA8800

Deze Excel maakt inzichtelijk wat de impact van de labelklassen is op bijvoorbeeld prestatieafspraken over het gemiddelde label met de gemeente. (aangepast aan de nieuwe labelindeling van mei 2020)

Met de Infographic heb je alle informatie over de NTA 8800 eenvoudig in een overzicht staan. Ook de route naar de NTA 8800 is eenvoudig voor je op een rij gezet.

Onze software

Lees meer over onze software voor energielabels

Consultant Service en Support

Persoonlijk contact?

Bel ons gerust om jouw vraag te stellen! Tijdens kantooruren staat ons telefonische support team met inhoudelijke experts voor je klaar. Voor vragen over woningen: 015 - 21 33 174. Voor vragen over Utiliteitsbouw: 015 - 21 33 501