Banner op de pagina samen klaar voor NTA 8800

Samen met Vabi klaar voor de NTA 8800

Sinds 1 januari 2021 is de NTA 8800 van kracht voor het bepalen van de energieprestaties van gebouwen.
Op deze pagina lees je alle informatie rondom de nieuwe methodiek

Veelgestelde vragen

Bekijk hieronder de veel gestelde vragen. Waarschijnlijk kunnen de antwoorden je snel verder helpen.


Algemeen
Waarom is het energielabel veranderd?  

Voorheen waren er verschillende methodes voor het bepalen van de energieprestatie van woningen, utiliteitsbouw, bestaande- en nieuwbouw. De overheid wilde één bepalingsmethode, om de energieprestatie van alle gebouwen vast te stellen. Alle (nieuwe) energielabels worden sinds 1 januari 2021 bepaald aan de hand van één energieprestatie indicator ‘primair fossiel energiegebruik’ uitgedrukt in kilowattuur per vierkante meter per jaar (kWh/m².jr).

De NTA 8800 is de vervanger van de vorige methodiek voor nieuwbouwwoningen en gebouwen (de EPC), en voor de bestaande woningen en gebouwen (de Energie-index). Op 1 januari 2021 is deze ingevoerd. De Europese richtlijn Energieprestatie gebouwen bepaalt dat in 2021 alle nieuwe gebouwen bijna-energieneutraal moeten zijn. De Nederlandse overheid heeft deze eis overgenomen. De NTA zorgt ervoor dat berekend kan worden of aan de eisen wordt voldaan. Daarnaast zorgen ze dat er één methodiek is voor zowel nieuwbouw, bestaande bouw, woningen en utiliteitsgebouwen. De methodiek zal beter aansluiten bij de werkelijkheid dan de vorige methodieken.

Benieuwd naar het hele verhaal achter de NTA 8800? Lees dan het artikel ‘Van norm naar software: het verhaal achter de NTA 8800’.

Voor wie is de NTA 8800 van toepassing?  
Alle nieuwbouw en bestaande bouw (zowel woningbouw als utiliteitsbouw) maken gebruik van deze methodiek.

Waar kan ik de NTA 8800 downloaden? 

De NTA 8800 kan gratis gedownload worden op de site van NEN. 

Wat is de indicator van de NTA 8800?

De methodiek maakt het mogelijk om de BENG (Bijna Energie Neutrale Gebouwen) indicatoren, waar nieuwe gebouwen sinds 2021 aan moeten voldoen, goed te berekenen. De Energie-Index is vervallen en is vervangen door vier indicatoren:

 • EP 1. Energiebehoefte:
  De hoeveelheid energie die een gebouw nodig heeft voor verwarming en koeling, uitgedrukt in ‘thermische’ kWh per m2 gebruiksoppervlakte per jaar.
 • EP 2. Primair energiegebruik:
  De hoeveelheid fossiele brandstof in kWh per m2 gebruiksoppervlakte per jaar die nodig is voor verwarming, koeling, warm water, ventilatie, bevochtiging, ontvochtiging.
 • EP 3. Aandeel hernieuwbare energie:
  Het percentage (in procenten) hernieuwbare energie van het totale energiegebruik. Voor de bestaande bouw is de indicator op EP2 gebaseerd.  Dit is dus vertaald in een indicator zoals het label of de energie-index.
 • TO juli:
  Voor nieuw te bouwen woningen is in de bouwregelgeving een grenswaarde opgenomen voor TOjuli. Dit is een indicatiegetal waarmee per oriëntatie van het gebouw inzicht gegeven wordt in het risico op temperatuuroverschrijding. De TOjuli volgt uit de Energieprestatieberekening conform NTA 8800. De grenswaarde is gesteld op een maximale waarde van 1,2. Lees hier mee over de TO juli

Wat zijn de eisen voor de bestaande bouw? 

Er zijn geen eisen voor bestaande bouw. Wel is er de labelklasse indeling.

Afbeelding van een labelklasse indeling

Wat gebeurt er met het Vereenvoudigd energielabel? 

Het Vereenvoudigd Energielabel (VEL) zoals we dat nu kennen, kwam met de nieuwe methodiek te vervallen. Er is onderzoek gedaan naar geschikte alternatieven voor het VEL zonder een opname door een expert, maar deze blijken er vooralsnog niet te zijn. Vandaar dat Minister Ollongren heeft aangegeven het VEL uit te willen faseren en alle nieuwe energielabels vanaf 1 januari 2021 via de uitgebreide systematiek te bepalen. Huidige labels blijven 10 jaar geldig, waardoor de aanpassing alleen van toepassing is voor huizen die verkocht worden zonder dat er een geldig label is.

Lees hier meer

Nieuwbouw
Wat is er veranderd bij het aanvragen van een omgevingsvergunning?

Sinds 1 januari 2021 moet ook voor de aanvraag van een omgevingsvergunning voor nieuwbouw of te renoveren gebouwen een energieprestatierapport worden opgesteld. Dit rapport mag alleen worden opgesteld door een bedrijf dat beschikt over een NL-EPBD-procescertificaat, afgegeven op basis van de BRL 9500. Dit kan alleen worden gedaan door een gediplomeerde opnemer (Detailopname W of U.)

Wat zijn de BENG eisen?

Voor nieuwbouw spreken we over BENG eisen. De eisen zijn als volgt vastgesteld:

De Bengeisen

Utiliteitsbouw
Wat zijn de nieuwe labelklassen? 

De nieuwe labelklassen zijn begin november gepubliceerd in de staatscourant (tabel 2a en 2b). De labelklassen voor utiliteit zijn afhankelijk van de gebruiksfunctie, omdat het energieverbruik per functie in grote mate verschillend is.

eisen voor energielabelklasse die sinds november zijn ingesteld

Indeling labelklassen utiliteitsgebouwen

De inijkingsstudie laat zien dan 55% van de gebouwen behoudt hetzelfde label houdt. Van de labels die wel verschuiven verschuift 79% maximaal één label (één labelverslechtering of één labelverbetering). De overige 21% verschuift twee labels of meer (twee labelverslechteringen of twee labelverbeteringen).

Wat is de consequentie voor de Label C verplichting? 
De label C-verplichting voor kantoren is gebaseerd op de energie-index van 1,3 of beter en wordt omgezet naar een waarde in kWh/m².jr. Een deel van de kantoren zal met de bepalingsmethode beter presteren of juist slechter presteren dan voorheen. Voor individuele panden kan de wijziging leiden tot hogere of juist lagere eenmalige nalevingskosten voor kantooreigenaren. Indien een kantoorpand een hoger label krijgt en daardoor al voldoet aan de label C-verplichting, zijn er geen investeringen nodig om het pand energiezuiniger te maken. Indien een kantoor een lager label krijgt en daardoor niet meer voldoet, is een aanvullende investering nodig.

Opleidingen
Moet ik gecertificeerd zijn om berekeningen voor de NTA 8800 te maken?  

Je kunt zonder certificering berekeningen maken in onze software. Echter, om een omgevingsvergunning aan te vragen of om een energielabel van een gebouw te registreren, zijn vakbekwaamheidseisen van kracht. Meer lees je in dit artikel.

Methodiek
Wat zijn de belangrijkste wijzigingen?

Dit zijn, kort samengevat, de belangrijkste wijzigingen in de NTA 8800:

 • De waardering voor opwekking elektriciteit is veranderd. Dit komt door een aanpassing primaire energiefactor elektriciteit. Deze is gewijzigd vanwege de steeds meer duurzaam geworden elektriciteitsvoorziening de afgelopen jaren. De factor in de NTA 8800 wordt daarom hoger. Hierdoor zijn bijvoorbeeld all electric woningen beter, maar krijgen zonnepanelen een slechtere waardering.
 • Meer gegevens nodig voor met name installaties.
 • Er is een onderscheid tussen een gedetailleerde opname en een basismethode. In de nieuwe rekenmethodiek zijn meer kenmerken opgenomen. Kunnen bepaalde indicatoren niet opgenomen worden, of kost het erg veel tijd om deze informatie op te nemen? Dan kan gebruik worden gemaakt van forfaitaire waarden. Deze zijn een stuk realistischer dan voorheen.
 • Er zijn ook voor woningbouw zones.
 • De uitkomsten zijn nauwkeuriger, met name voor nieuwbouw en zeer energiezuinige woningen.

Wanneer moet ik de basis – en detailmethode gebruiken? 

Voor nieuwbouw moet altijd de gedetailleerde methode worden gebruikt. Voor bestaande gebouwen kan, als de informatie niet voorhanden is, gebruik gemaakt worden van de basismethode. Dan mogen forfaitaire waarden opgenomen worden.

Is een woning of gebouw eerder met de detailmethode opgenomen, dan moet je voortaan altijd de detailmethode gebruiken. Lees meer hierover in dit artikel.

Wat gebeurt er met maatwerkadvies?

Vanuit een projectgroep van ISSO wordt dit opgepakt om verder uit te werken. Vabi neemt deel aan deze projectgroep. Een officiële maatwerkadviesmethode is nog niet van kracht. Deze is dus nog niet beschikbaar in de NTA 8800 softwareversie. Tot het nieuwe maatwerkadvies beschikbaar is, kun je de oude EPA versie naast de nieuwe versie gebruiken. We houden jullie op de hoogte van de voortgang.

Geeft het aanbrengen van PV panelen straks minder verbetering op het label? 

Dat klopt, maar leidt nog steeds wel tot een flinke verbetering.

Woningcorporaties
Wat zijn de nieuwe labelklassen?  

De nieuwe labelklassen zijn begin november gepubliceerd in de staatscourant (tabel 2a en 2b). De labelklassen voor utiliteit zijn afhankelijk van de gebruiksfunctie, omdat het energieverbruik per functie in grote mate verschillend is.

Indeling labelklassen utiliteitsgebouwen

Indeling labelklassen utiliteitsgebouwen

De inijkingsstudie laat zien dan 55% van de gebouwen behoudt hetzelfde label houdt. Van de labels die wel verschuiven verschuift 79% maximaal één label (één labelverslechtering of één labelverbetering). De overige 21% verschuift twee labels of meer (twee labelverslechteringen of twee labelverbeteringen).

Wat gebeurt er met de WWS punten?

Ook de WWS punten zijn wat aangepast. Kleine woningen ( < 40 m2) krijgen meer punten voor hetzelfde energielabel dan grotere woningen.

Software
Wanneer is de nieuwe software beschikbaar? 

 De software is beschikbaar via deze link

Is Vabi EPA geattesteerde software? 

Ja, de rekenkern en de software is in december 2020 geattesteerd. De software was al eerder in juli geattesteerd. Het attest is hier te downloaden.

Worden de BCRG kwaliteitsdocumenten automatisch ingelezen?   

Als deze gereed is gaan we hier zeker op aansluiten! We zullen hierbij aansluiten op de datavelden merk- en type die we al overal structureel ingebouwd hebben.

Licentie en prijzen
Zijn EPA-W en EPA-U aparte softwarepakketten?
Sinds de komst van de NTA 8800 is er nog maar één rekenmethodiek voor nieuwbouw, bestaande bouw, utiliteitsbouw en woningbouw. De software heeft, naast de nieuwe rekenmethodiek, een nieuwe look- en feel. De versies EPA-U en EPA-W zijn hiermee op elkaar afgestemd. De scheiding tussen een EPA-U en EPA-W licentie blijft. Heb je een licentie voor zowel EPA-U als EPA-W, dan hoef je nog maar 1 softwarepakket te installeren. Aan de hand van jouw licentie kun je dan een utiliteits- of een woongebouw invoeren.

Wat zijn de prijzen van Vabi EPA per 1-1-2021?

Sinds de invoering van de nieuwe methodiek hebben we de prijzen voor de licentie verhoogd. Vanaf 1 januari 2021 zijn de prijzen van de software als volgt:

EPA-W: €450,- Per bevoegde gebruiker, Per jaar
EPA-U: €500,- Per bevoegde gebruiker, Per jaar

Met de licentie kun je altijd onbeperkt opnemen, registeren en adviesrapporten genereren. Je betaalt dus niets extra’s per registratie! Er is in de prijs geen onderscheid gemaakt in een basis- en detailopname, met een licentie kun je beide invoeren. Uiteraard blijft onze gewaardeerde service & support inclusief in de licentie.

Vabi Elements EPG
Zit de NTA 8800 in Vabi Elements EPG?
Met de komst van de NTA 8800 is Nederland af gestapt van de EPC-methodiek en is er nog maar één rekenmethodiek voor nieuwbouw, bestaande bouw, utiliteitsbouw en woningbouw. Deze methodiek is ingebouwd in ons softwareproduct Vabi EPA. De methodiek komt niet meer terug in Vabi Elements EPG. Sinds 1 januari 2021 kun je met Vabi Elements EPG dus geen bouwaanvragen meer checken aan de nieuwe BENG-eisen. Ook kun je het label bij oplevering niet meer registreren via Vabi Elements EPG.
De software blijft wel beschikbaar voor het bekijken van eerder ingevoerde projecten en je kunt de geometrie uit Elements importeren in EPA. Dat scheelt veel tijd in het handmatig invoeren van de gegevens!

Wordt EPG nog gefactureerd op 1 januari 2021?
Vanaf 1 januari wordt Vabi Elements EPG niet meer gefactureerd.

Lees alle vragen over de NTA 8800

Afbeelding ter decoratie van een laptop

Download de EPA NTA 8800 software

Naar de pagina

Links en documenten

Wij brengen op deze plek alle documenten rondom de nieuwe BENG indicatoren, de NTA 8800 en de beleidsvoorstellen bij elkaar.

Deze video geeft een duidelijke uitleg over de NTA 8800.

Download hier de officiële NTA 8800 norm van de NEN.

Bekijk de nieuwe BENG eisen in het Staatsblad.

Download het rapport over het Vereenvoudigd Label (juni 2019).

Download het rapport over de consequentie voor de opnametijd voor de nieuwe opnameprotocollen voor bestaande bouw.

Bekijk hier de nieuwe labelklassen voor woningen.

Bekijk het advies van RVO op basis van de eindrapporten van INNAX Bouwkundig adviseurs en W/E adviseurs over de te kiezen inijkingstabellen.

Bekijk de TO Juli eis.

Bekijk de opnameprotocollen, gepubliceerd door ISSO.

Downloads

Download EPA NTA8800

Download Vabi Assets Energie

Deze Excel maakt inzichtelijk wat de impact van de labelklassen is op bijvoorbeeld prestatieafspraken over het gemiddelde label met de gemeente. 

Met de Infographic heb je alle informatie over de NTA 8800 eenvoudig in een overzicht staan. Ook de route naar de NTA 8800 is eenvoudig voor je op een rij gezet.

maatwerkadvies

Alle informatie over maatwerkadvies

Lees meer

Onze software

Lees meer over onze software voor energielabels

Persoonlijk contact?

Bel ons gerust om jouw vraag te stellen! Tijdens kantooruren staat ons telefonische support team met inhoudelijke experts voor je klaar. Voor vragen over woningen: 015 – 21 33 174. Voor vragen over Utiliteitsbouw: 015 – 21 33 501