Samen met Vabi klaar voor de NTA 8800

In 2021 wordt de energieprestatie van een gebouw via een nieuwe methodiek bepaald: de NTA 8800. Er komt één methodiek die van toepassing is op bestaande bouw, nieuwbouw, woningbouw en utiliteitsbouw. Nederland stapt hiermee af van de huidige Energieprestatiecoëfficient (EPC) voor nieuwe gebouwen en de Energie-Index (EI) voor bestaande gebouwen. Hoewel het nog even duurt, is de voorbereiding hiervoor al in volle gang. Op deze pagina zetten we alle informatie over de methodiek bij elkaar.

De laatste artikelen

De geattesteerde software voor de NTA 8800 is beschikbaar

De officieel geattesteerde software voor de NTA 8800 kun je vanaf nu downloaden! Vanaf  nu kun je software officieel gebruiken om berekeningen volgens de NTA 8800 uit te voeren.

Conversie NTA 8800: in 4 stappen van EI naar EP

Wil je een goed inzicht hebben in de energieprestaties van je voorraad? Zet dan je huidige data van je voorraad om naar de data waar de NTA 8800 mee rekent. Wij vertellen in vier stappen hoe de conversie naar de NTA 8800 werkt.

NTA 8800 cursus
Van EPG naar EPA NTA 8800, wat moet je weten?

In 2021 wordt de energieprestatie van een gebouw via een nieuwe methodiek bepaald: de NTA 8800. Hoewel het nog even duurt, is de voorbereiding hiervoor al in volle gang. Waar kan jij nu al rekening mee houden?

Download de geattesteerde versie van de EPA NTA 8800 software

Naar de pagina

Veelgestelde vragen

Bekijk hieronder de veel gestelde vragen. Waarschijnlijk kunnen de antwoorden je snel verder helpen.


Algemeen
Waarom gaat het energielabel veranderen?  

Op dit moment zijn er verschillende methodes voor het bepalen van de energieprestatie van woningen, utiliteitsbouw, bestaande- en nieuwbouw. De overheid wil één bepalingsmethode, om de energieprestatie van alle gebouwen vast te stellen. Alle (nieuwe) energielabels worden vanaf 1 januari 2021 bepaald aan de hand van één energieprestatie indicator ‘primair fossiel energiegebruik’ uitgedrukt in kilowattuur per vierkante meter per jaar (kWh/m².jr).

Voor wie wordt de NTA 8800 van toepassing?  
Alle nieuwbouw en bestaande bouw (zowel woningbouw als utiliteitsbouw) gaan gebruik maken van deze methodiek.

Waar kan ik de NTA 8800 downloaden? 

De NTA 8800 kan gratis gedownload worden op de site van NEN. 

Vanaf wanneer is de NTA 8800 definitief? 

De regeling wordt in september 2020 voorgelegd aan de Tweede Kamer en zal daarna definitief worden. De verwachting is in oktober 2020. De regeling gaat in op 1 januari 2021.

Wat wordt de indicator van de NTA 8800?
De Energie-Index vervalt daarmee en wordt vervangen door vier indicatoren:EP 1. Energiebehoefte:
De hoeveelheid energie die een gebouw nodig heeft voor verwarming en koeling, uitgedrukt in ‘thermische’ kWh per m2 gebruiksoppervlakte per jaar.EP 2. Primair energiegebruik:
De hoeveelheid fossiele brandstof in kWh per m2 gebruiksoppervlakte per jaar die nodig is voor verwarming, koeling, warm water, ventilatie, bevochtiging, ontvochtiging.EP 3. Aandeel hernieuwbare energie:
Het percentage (in procenten) hernieuwbare energie van het totale energiegebruik. Voor de bestaande bouw wordt de indicator hoogstwaarschijnlijk op BENG 2 gebaseerd.  Dit wordt dan dus vertaald in een indicator zoals het label of de energie-index.TO juli:
Voor nieuw te bouwen woningen zal in de bouwregelgeving een grenswaarde worden opgenomen voor TOjuli. Dit is een indicatiegetal waarmee per oriëntatie van het gebouw inzicht gegeven wordt in het risico op temperatuuroverschrijding. De TOjuli volgt uit de Energieprestatieberekening conform NTA 8800. De grenswaarde wordt gesteld op een maximale waarde van 1,2. Lees hier mee over de TO juli

Wat worden de eisen voor de bestaande bouw? 

Er zijn geen eisen voor bestaande bouw. Wel is er de labelklasse indeling. Na de zomer worden de labelklassen definitief gemaakt via publicatie in het Staatsblad en de Staatscourant.

Wat gebeurt er met het Vereenvoudigd energielabel? 

Het Vereenvoudigd Energielabel (VEL) zoals we dat nu kennen, komt met de nieuwe methodiek te vervallen. Er is onderzoek gedaan naar geschikte alternatieven voor het VEL zonder een opname door een expert, maar deze blijken er vooralsnog niet te zijn. Vandaar dat Minister Ollongren heeft aangegeven het VEL uit te willen faseren en alle nieuwe energielabels vanaf 1 januari 2021 via de uitgebreide systematiek te bepalen. Huidige labels blijven 10 jaar geldig, waardoor de aanpassing alleen van toepassing is voor huizen die verkocht worden zonder dat er een geldig label is.

Lees hier meer

Nieuwbouw
Wat verandert er bij het aanvragen van een omgevingsvergunning?

Vanaf 1 januari 2021 moet ook voor de aanvraag van een omgevingsvergunning voor nieuwbouw of te renoveren gebouwen een energieprestatierapport worden opgesteld. Dit rapport mag alleen worden opgesteld door een bedrijf dat beschikt over een NL-EPBD-procescertificaat, afgegeven op basis van de BRL 9500. Dit kan alleen worden gedaan door een gediplomeerde opnemer (Detailopname W of U.)

Wat worden de BENG eisen? 

Voor nieuwbouw spreken we over BENG eisen. De eisen zijn als volgt vastgesteld:

Utiliteitsbouw
Wat worden de nieuwe labelklassen? 

Er is een voorstel gedaan voor de nieuwe labelklassen. De labelklassen voor utiliteit zijn afhankelijk van de gebruiksfunctie, omdat het energieverbruik per functie in grote mate verschillend is. Deze zijn in het concept besluit te vinden op pagina 9 en 10 . De inijkingsstudie laat zien dan 55% van de gebouwen behoudt hetzelfde label houdt. Van de labels die wel verschuiven verschuift 79% maximaal één label (één labelverslechtering of één labelverbetering). De overige 21% verschuift twee labels of meer (twee labelverslechteringen of twee labelverbeteringen).

Wat is de consequentie voor de Label C verplichting? 
De label C-verplichting voor kantoren is nu gebaseerd op de energie-index van 1,3 of beter en wordt omgezet naar een waarde in kWh/m².jr. Een deel van de kantoren zal met de nieuwe bepalingsmethode beter presteren of juist slechter presteren dan voorheen. Voor individuele panden kan de wijziging leiden tot hogere of juist lagere eenmalige nalevingskosten voor kantooreigenaren. Indien een kantoorpand een hoger label krijgt en daardoor al voldoet aan de label C-verplichting, zijn er geen investeringen nodig om het pand energiezuiniger te maken. Indien een kantoor een lager label krijgt en daardoor niet meer voldoet, is een aanvullende investering nodig.

Opleidingen
Moet ik gecertificeerd zijn om berekeningen voor de NTA 8800 te maken?  

Je kunt zonder certificering berekeningen maken in onze software. Echter, om een omgevingsvergunning aan te vragen of om een gebouw af te melden, zijn vakbekwaamheidseisen van kracht. Meer lees je in dit artikel.

Methodiek
Wat zijn de belangrijkste wijzigingen?

Dit zijn, kort samengevat, de belangrijkste wijzigingen in de NTA 8800:

  • De waardering voor opwekking elektriciteit verandert. Dit komt door een aanpassing primaire energiefactor elektriciteit. Deze is gewijzigd vanwege de steeds meer duurzaam geworden elektriciteitsvoorziening de afgelopen jaren. De factor in de NTA 8800 wordt daarom hoger. Hierdoor worden bijvoorbeeld all electric woningen beter, maar krijgen zonnepanelen een slechtere waardering.
  • Meer gegevens nodig voor met name installaties.
  • Er komt een onderscheid tussen een gedetailleerde opname en een basismethode. In de nieuwe rekenmethodiek worden meer kenmerken opgenomen. Kunnen bepaalde indicatoren niet opgenomen worden, of kost het erg veel tijd om deze informatie op te nemen? Dan kan gebruik worden gemaakt van forfaitaire waarden. Deze zijn een stuk realistischer dan voorheen.
  • Er komen ook voor woningbouw zones.
  • De uitkomsten worden nauwkeuriger, met name voor nieuwbouw en zeer energiezuinige woningen.

Wanneer moet ik de basis – en detailmethode gebruiken? 

Voor nieuwbouw moet altijd de gedetailleerde methode worden gebruikt. Voor bestaande gebouwen kan, als de informatie niet voorhanden is, gebruik gemaakt worden van de basismethode. Dan mogen forfaitaire waarden opgenomen worden.

Is een woning of gebouw eerder met de detailmethode opgenomen, dan moet je voortaan altijd de detailmethode gebruiken. Lees meer hierover in dit artikel.

Is het ook mogelijk om een maatwerkadvies op te gaan stellen vanaf 1 januari 2021?  

De maatwerkmethodiek is nog niet uitgewerkt. Deze wordt binnenkort door ISSO, onder meer samen met Vabi, uitgewerkt. We hopen dat dit op tijd is om op 1 januari weer in de software geïmplementeerd te kunnen hebben.

Geeft het aanbrengen van PV panelen straks minder verbetering op het label? 

Dat klopt, maar leidt nog steeds wel tot een flinke verbetering.

Woningcorporaties
Wat worden de nieuwe labelklassen?  

De nieuwe labelklassen zijn aangeboden voor internetconsultatie. Het voorstel is als volgt:

Door middel van een inijkingsstudie is gekeken wat de effecten van verschillende varianten zijn.  Met behulp van deze studie is het advies gekomen om te kiezen voor een indeling waarbij zoveel mogelijk gebouwen dezelfde labelletter behouden.  In de tabel is duidelijk te zien dat de oude en nieuw energielabelklasse zoveel mogelijk hetzelfde gehouden is. Het aantal punten bij het Energielabel volgens het Nader Voorschrift (NV) en volgens de NTA 8800 is gelijk. Wel zijn er vier nieuwe labelklassen bijgekomen, A+ tot en met A++++. Dit is gedaan om zeer energiezuinige gebouwen te waarderen in de energielabelletter. Toch gaan er labelverschuivingen ontstaan. Dit komt in grote maten door de gewijzigde indicator (EP-2 i.p.v. Energie-Index) en in minder grote mate door de gewijzigde methodiek (NTA 8800 i.p.v. Nader Voorschrift). Gemiddeld zal 53% van de woningen dezelfde labelletter houden, 38% van de woningen verschuift 1 labelklasse (beter of slechter) en 9% van de woningen verschuift 2 labelklassen of meer. Lees hier meer

Wat gebeurt er met de WWS punten?

Ook de WWS punten zijn wat aangepast. Kleine woningen ( < 40 m2) krijgen meer punten voor hetzelfde energielabel dan grotere woningen.

Moet ik de energielabels nu of na de NTA 8800 afmelden? 

Elke corporatie heeft andere afwegingen om wel of niet hun energielabels nu of later af te melden. Wil je voor jouw specifieke corporatie weten wat het juiste moment is? Neem dan contact op met je energie-adviseur. Zij kunnen je hierin adviseren.. Lees meer hierover in dit artikel.

Software
Wanneer is de nieuwe software beschikbaar? 

 Sinds 1 juli is de geattesteerde versie van Vabi EPA NTA 8800 beschikbaar. Deze kun je hier Downloaden. De software is gratis te gebruiken tot en met 31 oktober 2020. In oktober volgt de NTA 8800 versie van Vabi Assets Energie en een versie van EPA met onder meer verbeterde rapportages.

Meer informatie over Vabi EPA NTA 8800

Is Vabi EPA geattesteerde software? 

Ja, op 01-07-2020 is de software geattesteerd. Het attest is hier te downloaden.

Worden de BCRG kwaliteitsdocumenten automatisch ingelezen?   

BCRG is bezig met het ontwikkelen van een webdatabase, waaruit wij alle gegevens voor een kwaliteitsverklaring automatisch in de software kunnen inlezen. Als deze gereed is, gaan we hier zeker op aansluiten! We zullen hierbij aansluiten op de datavelden merk- en type die we al overal structureel ingebouwd hebben.

 

Lees alle vragen over de NTA 8800

Links en documenten

Wij brengen op deze plek alle documenten rondom de nieuwe BENG indicatoren, de NTA 8800 en de beleidsvoorstellen bij elkaar.

Deze video geeft een duidelijke uitleg over de NTA 8800

Download hier de officiële NTA 8800 norm van de NEN

Bekijk de nieuwe BENG eisen in het Staatsblad

Download het rapport over het Vereenvoudigd Label (juni 2019)

Download het rapport over de consequentie voor de opnametijd voor de nieuwe opnameprotocollen voor bestaande bouw

Bekijk hier de nieuwe labelklassen voor woningen

Bekijk het advies van RVO op basis van de eindrapporten van INNAX Bouwkundig adviseurs en W/E adviseurs over de te kiezen inijkingstabellen.

Bekijk het advies over de TOjuli

Bekijk de opnameprotocollen, gepubliceerd door ISSO

Downloads

Download de betaversie van EPA NTA8800

Deze Excel maakt inzichtelijk wat de impact van de labelklassen is op bijvoorbeeld prestatieafspraken over het gemiddelde label met de gemeente. (aangepast aan de nieuwe labelindeling van mei 2020)

Met de Infographic heb je alle informatie over de NTA 8800 eenvoudig in een overzicht staan. Ook de route naar de NTA 8800 is eenvoudig voor je op een rij gezet.

Onze software

Lees meer over onze software voor energielabels

Persoonlijk contact?

Bel ons gerust om jouw vraag te stellen! Tijdens kantooruren staat ons telefonische support team met inhoudelijke experts voor je klaar. Voor vragen over woningen: 015 – 21 33 174. Voor vragen over Utiliteitsbouw: 015 – 21 33 501