Aan de slag met de Aedes Routekaart 2.0

Aedes Routekaart 2.0

OP 13 april lanceerde Aedes de nieuwe Routekaart om de doelen van het Klimaatakkoord te vertalen naar beleid voor verduurzaming richting 2050. Hiermee kun je als corporatie je strategie herijken aan het klimaatakkoord, waardoor je inzicht krijgt in de verduurzamingsopgave van je corporatie. De Routekaart geeft handvatten om in gesprek te gaan met gemeenten over de transitievisies. De routekaart is gebaseerd op technische informatie van het bezit, die je uit Vabi Assets Energie kunt halen. Vanaf versie 8.2 zit in de software een rapportage waarmee je deze informatie kunt gebruiken voor de Routekaart.  

De Routekaart is gericht op 2 pijlers: 

  1. Het beperken van de warmtevraag op woningniveau;  
  2. Het aanwijzen van warmtebronnen om aardgasvrij te verwarmen.  

Beperken van de warmtevraag  

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat er voor woningen een Standaard komt. Dit is een norm voor de hoeveelheid energie die nodig is voor verwarming van een woning. Hoe beter een woning is geïsoleerd, hoe minder energie hiervoor nodig is . Deze Standaard waarde wordt uitgedrukt in kWh/m2/jaar en geldt voor een woning als geheel.  De Standaard is verschillend voor verschillende typen woningen. Als corporatie wordt je verplicht om je woningen zo te renoveren, dat ze in 2050 voldoen aan de Standaard. De Minister heeft onlangs een brief naar de Tweede Kamer gestuurd, waar ze voorstelt wat deze Standaard waarden (dus de maximale netto warmtevraag per woning) worden.  

Daarnaast spreekt het klimaatakkoord over “streefwaarden”. Streefwaarden zijn ambities voor onderdelen van een woning. Denk hierbij aan een bepaald isolatieniveau (rc- of u-waarde) van een specifiek onderdeel van een woning. De streefwaarde per bouwdeel kan hoger of lager zijn dan de standaard, zolang de woning in totaal maar aan de Standaardwaarde voldoet.  

De Standaard is niet gelijk aan de EP2 die je berekent volgens de NTA 8800.  De Standaard (netto warmtevraag) kijkt naar de energie die nodig is om een gebouw te verwarmen (de behoefte). Voor het energielabel telt het totale energiegebruik voor verwarming, koeling, warmtapwater en ventilatoren, minus de energie die op de woning wordt opgewekt (hoe de behoefte wordt ingevuld). De Standaard wordt wel berekend met behulp van de NTA 8800 rekenmethodiek. Sinds versie 8.5 wordt de Standaard berekend in Vabi Assets Energie. 

Aanwijzen van warmtebronnen om aardgasvrij te verwarmen 

De tweede pijler van de Routekaart richt zich op aardgasvrije warmtebronnen en hangt nauw samen met de lokale Transitievisies warmte van de gemeenten.  

Alle gemeenten moeten in 2021 hun transitievisies gereed hebben. Ze hebben dan een eerste richting voor het aardgasvrij maken van de gemeente. In de Routekaart kun je invullen in welke buurt welke warmtebron op dit moment als meest waarschijnlijke bij de gemeente ligt. Is de transitievisie al vastgesteld, kun je de vastgestelde bron invullen in de Routekaart. Is deze nog niet vastgesteld, kun je op basis van de Startanalyse, opgesteld door het Planbureau van de Leefomgeving, een eerste indicatie krijgen van de impact van 5 warmtestrategieën: HT warmte, MT/LT warmte, all-electric, groen gas en waterstof. Voor de warmtebron in een buurt maakt de routekaart ‘default’ gebruik van de informatie uit deze Startanalyse.  

De Match  maak je in de Aedes Routekaart

Het doel van de Routekaart is om de twee pijlers met elkaar te matchen; als je de warmtebehoefte per woning in kaart brengt aan de ene kant, en de warmtebron aan de andere kant, weet je of dit matcht, of dat je nog in gesprek moet voor alternatieve scenario’s.  

De Aedes Routekaart in Vabi Assets Energie  

De routekaart haalt de technische informatie uit Vabi Assets Energie. Aedes gebruikt deze informatie in een Portal waar je als corporatie keuzes kunt maken en rapporten kunt aanmaken. Hiervoor staat vanaf versie 8.2 in Vabi Assets Energie een SHAERE export klaar. Deze kun je exporteren en vervolgens importeren in de Portal

Controleer voordat je de gegevens inleest in de Portal, of alle VHE’s zijn geconverteerd en doorgerekend en of de VHE-gegevens volledig en correct zijn. Je hoeft hiervoor nog niet alle data op orde te brengen na de conversie; voor de toepassing voor de Aedes Routekaart worden lagere eisen gesteld aan de data dan voor het registreren van energielabels. De Routekaart maakt namelijk wel gebruik van de NTA 8800 berekening voor de nettowarmtevraag en de afwijking van de Standaard, maar gebruikt de voorlopig berekende NTA 8800 labels niet. 

Alle informatie rondom de Aedes Routekaart 2.0 vind je hier. Heb je in de tussentijd nog vragen over Vabi Assets Energie? Neem dan contact met ons op. Wij helpen je graag verder. 

Gerelateerde artikelen

02 maart 2021
5 overwegingen om de conversie naar de NTA 8800 uit te voeren (of nog even te wachten)

Sinds 1 januari is de nieuwe rekenmethodiek voor het berekenen van een energielabel, de NTA 8800, van kracht. Hierbij is er veel veranderd. Van...

02 juni 2020
Conversie NTA 8800: in 4 stappen van EI naar EP

Nog even en dan berekenen we de energieprestatie van een gebouw met behulp van de NTA 8800. We gaan dan van over van EI...

26 oktober 2020
Nieuwe regels voor energielabels vanaf 1 januari 2021: dit betekent het voor corporaties!

Waarschijnlijk hebben jullie het allemaal al gehoord: vanaf 1 januari 2021 geldt een nieuwe methodiek voor het berekenen van de energieprestatie van een gebouw,...