Passend toewijzen: draait het dan alleen maar om de huur?

Dinsdag 24 maart stemde de Tweede Kamer in met het verplicht passend toewijzen van huurwoningen aan personen met recht op huurtoeslag. Daarbij stelden ze dat woningcorporaties al in 2016 moeten voldoen aan de 95% norm.

Producten:Vabi-Assets-:Energie:Vabi-Assets-Energie-5.20

Wat is passend toewijzen?

In 2016 moeten woningcorporaties aan ten minste 95% van de huishoudens met recht op huurtoeslag (de primaire doelgroep) een woning toewijzen met een huur onder de aftoppingsgrens (de grens waaronder een huurder wordt gecompenseerd door de huurtoeslag).

Het lijkt een goed middel om te zorgen dat huurders in een woning gaan wonen waarvan de huur aansluit bij hun inkomen, zodat de overheid minder hoeft te betalen aan huurtoeslag en huurders minder snel in betalingsproblemen komen.

Woonlasten

Bij de passendheidstoets wordt alleen gekeken naar huur en (subsidiabele) servicekosten; de overige lasten, waaronder de energielasten van een woning, worden niet meegenomen bij de berekeningen. De uitvoering van energiebesparende maatregelen wordt hierdoor bedreigd. Investeren in woningen om deze energiezuiniger te maken, betekent een toename van het aantal WWS punten en vaak een hogere streefhuur. Juist die hogere streefhuur kan ertoe leiden dat een corporatie niet voldoende passende woningen heeft om te verhuren aan de primaire doelgroep. Want de goedkoopste woningen – die vaak het minst energiezuinig zijn – zullen niet worden aangepakt. De netto woonlasten zouden na energiebesparende maatregelen echter wel degelijk omlaag kunnen gaan doordat de huurder minder aan energielasten kwijt is.

Corporaties staan dus voor het dilemma: wat betekent het betaalbaar maken (volgens de passendheidsnorm) voor de kwaliteit én de beschikbaarheid van de voorraad? Belangrijke beslissingen die weer terug van weggeweest zijn.

Als corporatie bent u niet alleen verantwoordelijk voor het voldoen aan het regeringsbeleid, maar bent u er vooral voor uw doelgroep: de huurder! En om woningen betaalbaar te houden, kunt u aan meer knoppen draaien dan alleen de huren.

Kijk bij het berekenen van de gevolgen van passend toewijzen dus naar de totale woonlasten. Wij adviseren de volgende stappen:

  • Inventariseer de impact van passend toewijzen op uw huidige beleid.
  • Voer een energiescan uit en beoordeel in welke complexen potentieel is om de energetische kwaliteit te verbeteren.
  • Inventariseer in hoeverre het voor de beoogde doelgroep noodzakelijk is om de woonlasten te beperken door een energetische ingreep.
  • Beoordeel in hoeverre een verbetering van de energetische kwaliteit een effect heeft op de beschikbaarheid voor een doelgroep.

Meer weten?

Wij adviseren u graag over de stappen die u nu kunt zetten. Neem contact met ons op of bekijk de mogelijkheden van Vabi Assets Energie & Woonlasten.

Gerelateerde artikelen

23 november 2023
Sturen op CO₂ met Vabi

Als markt ontwikkelen we de laatste jaren ontzettend hard op gebied van duurzaamheid. De discussie wordt gedurende jaren gevoerd over wat duurzaamheid nou eigenlijk...

16 oktober 2023
Het prijsplafond voor energie vervalt vanaf 2024

Met Prinsjesdag heeft het demissionair kabinet in een van de begrotingsplannen besloten om het prijsplafond, tegen de sterk gestegen energieprijzen, niet te verlengen in...

18 september 2023
Registratiemomenten in Vabi Assets Energie

In Vabi Assets Energie is het mogelijk om een momentopname van je woningvoorraad te maken met behulp van de functie ‘Registratiemomenten’. De momentopnames die...