Passend toewijzen: draait het dan alleen maar om de huur?

Dinsdag 24 maart stemde de Tweede Kamer in met het verplicht passend toewijzen van huurwoningen aan personen met recht op huurtoeslag. Daarbij stelden ze dat woningcorporaties al in 2016 moeten voldoen aan de 95% norm.

Producten:Vabi-Assets-:Energie:Vabi-Assets-Energie-5.20

Wat is passend toewijzen?

In 2016 moeten woningcorporaties aan ten minste 95% van de huishoudens met recht op huurtoeslag (de primaire doelgroep) een woning toewijzen met een huur onder de aftoppingsgrens (de grens waaronder een huurder wordt gecompenseerd door de huurtoeslag).

Het lijkt een goed middel om te zorgen dat huurders in een woning gaan wonen waarvan de huur aansluit bij hun inkomen, zodat de overheid minder hoeft te betalen aan huurtoeslag en huurders minder snel in betalingsproblemen komen.

Woonlasten

Bij de passendheidstoets wordt alleen gekeken naar huur en (subsidiabele) servicekosten; de overige lasten, waaronder de energielasten van een woning, worden niet meegenomen bij de berekeningen. De uitvoering van energiebesparende maatregelen wordt hierdoor bedreigd. Investeren in woningen om deze energiezuiniger te maken, betekent een toename van het aantal WWS punten en vaak een hogere streefhuur. Juist die hogere streefhuur kan ertoe leiden dat een corporatie niet voldoende passende woningen heeft om te verhuren aan de primaire doelgroep. Want de goedkoopste woningen – die vaak het minst energiezuinig zijn – zullen niet worden aangepakt. De netto woonlasten zouden na energiebesparende maatregelen echter wel degelijk omlaag kunnen gaan doordat de huurder minder aan energielasten kwijt is.

Corporaties staan dus voor het dilemma: wat betekent het betaalbaar maken (volgens de passendheidsnorm) voor de kwaliteit én de beschikbaarheid van de voorraad? Belangrijke beslissingen die weer terug van weggeweest zijn.

Als corporatie bent u niet alleen verantwoordelijk voor het voldoen aan het regeringsbeleid, maar bent u er vooral voor uw doelgroep: de huurder! En om woningen betaalbaar te houden, kunt u aan meer knoppen draaien dan alleen de huren.

Kijk bij het berekenen van de gevolgen van passend toewijzen dus naar de totale woonlasten. Wij adviseren de volgende stappen:

  • Inventariseer de impact van passend toewijzen op uw huidige beleid.
  • Voer een energiescan uit en beoordeel in welke complexen potentieel is om de energetische kwaliteit te verbeteren.
  • Inventariseer in hoeverre het voor de beoogde doelgroep noodzakelijk is om de woonlasten te beperken door een energetische ingreep.
  • Beoordeel in hoeverre een verbetering van de energetische kwaliteit een effect heeft op de beschikbaarheid voor een doelgroep.

Meer weten?

Wij adviseren u graag over de stappen die u nu kunt zetten. Neem contact met ons op of bekijk de mogelijkheden van Vabi Assets Energie & Woonlasten.

Gerelateerde artikelen

19 februari 2021
Duurzaamheid in woningvoorraad en vastgoed versnellen met subsidies

Het versnellen van verduurzaming bij woningcorporaties en vastgoedeigenaren. Subvention en Vabi bedienen dezelfde klanten met hetzelfde doel. Vabi doet dat met software, Subvention met...

22 januari 2021
Van norm naar software: het verhaal achter de NTA 8800

Of je nu vastgoed beheert, verhuurt of verkoopt of inspecties in gebouwen doet; je krijgt allemaal te maken met de NTA 8800. Sinds 1...

30 november 2020
Vanaf 1 januari: BOG/ MOG en ZOG in Vabi Assets Energie

Met de komst van de nieuwe rekenmethodiek, de NTA 8800, komt er één rekenmethodiek voor woningbouw en utiliteitsbouw. Vanaf 1 januari gaat deze in...