NTA8800:2023 wat verandert er in de software?

Onlangs zijn de NTA8800 en de opnameprotocollen versie 2023 gepubliceerd. Vabi is druk bezig met het verwerken van de aanpassingen in de software. Wat kan je hierin verwachten? En wanneer moet je de verplichte opfriscursus gevolgd hebben? Hoeveel invloed heeft dit op de resultaten?

De planning ziet er als volgt uit.

 • April: Geteste bèta 0.10 software (hier kunnen nog geen labels mee geregistreerd worden).
 • Juli: 10.0 is beschikbaar. Er kunnen geen nieuwe energielabels meer geregistreerd worden met versie 9.X. Adviseurs moeten voor 1 juli de bijscholing gedaan hebben, anders vervalt het diploma. Zie hier een overzicht van de cursus bureaus.

In dit artikel zullen alle wijzigingen die betrekking hebben tot de software worden behandeld. De wijzigingen zullen door middel van een screenshot verduidelijkt worden. Hiervoor wordt de volgende legenda gebruikt:

 • Rood: Verwijderde datavelden
 • Geel: Gewijzigde datavelden
 • Groen: Nieuwe datavelden

Contents

 1. Rekenzone – Algemeen: Gebouwmassa. 3
 2. Installatie – Ventilatie: ZR rooster onbekend. 4
 3. Installatie – Ventilatie: Zwembad aanwezig. 5
 4. Installatie – Ventilatie: Type verklaring WTW.. 6
 5. Installatie – Verwarming: Warmtepomp hoge brontemperatuur 7
 6. Installatie – Verwarming warmtepomp distributie > 55 graden C. 8
 7. Installatie – Verwarming kwaliteitsverklaring menglucht 9
 8. Installatie – Verwarming: Thermisch vermogen biomassa. 10
 9. Installatie – Tapwater: Voorraad vat elektrische boiler 11
 10. Verlichting: Nieuwwaarde-compensatie. 12
 11. Geometrie: Hoogte van de vloer boven maaiveld. 13
 12. Geometrie: kleur zonwering onbekend. 14
 13. Geometrie: AOR. 15

1.  Rekenzone – Algemeen: Gebouwmassa

Warmtecapaciteit werd voorheen bepaald door het opgeven van de gebouwmassa. Vanaf deze versie geef je het type bouwwijze van vloeren en wanden apart op: Licht, Zwaar of Zeer zwaar. Bij het inlezen van project gemaakt in eerdere versies (EPA) en objecten die in de database staan (AE) wordt dit op de volgende wijze omgezet, zie tabel hieronder. De resulterende specifieke warmtecapaciteit wordt direct getoond, zodat je deze kunt gebruiken voor de indeling van rekenzones.
NB: Controleer deze bouwwijze van vloeren en wanden voordat je (opnieuw) gaat registreren! Conversie:

Gebouwmassa Type bouwwijze vloeren Type bouwwijze wanden
Minder dan 250 kg/m2 bv… Licht Licht
200 tot 500 kg/m2 bv … Zwaar Licht
500 tot 750 kg/m2 bv … Zwaar Zwaar
Meer dan 750 kg/m2 bv … Zeer zwaar Zwaar

2.  Installatie – Ventilatie: ZR rooster onbekend

Voor ventilatiesysteem A en C wordt er nu onderscheid gemaakt voor zelfregelende roosters waarvan het type onbekend is, je kunt het type laten bepalen aan de hand van het bouwjaar, of je kunt aangeven dat de roosters geplaatst zijn na 2003. Oude projecten die opgegeven waren met A2d (roostertype onbekend) worden omgezet waarbij het roostertype bepaald wordt aan de hand van het bouwjaar van de rekenzone.

De software toont nu de ‘f ctrl’ waarmee gerekend wordt. Bij een voorbeeldberekening van een willekeurig gebouw heeft deze wijziging een effect van +/- 5 kWh/m2 op de EP2.

3.  Installatie – Ventilatie: Zwembad aanwezig

Voor utiliteit met sportfunctie kan de oppervlakte van het zwembad ingevuld worden. Er mag dan niet langer het werkelijke debiet ingevuld worden. Dit omdat het verschil tussen het gebouw- en proces gebonden ventilatie niet goed kan worden vastgesteld. Volgens de NTA8800 (11.2.2) wordt het forfaitaire debiet verdubbeld voor de oppervlakte van het zwembad.

4.  Installatie – Ventilatie: Type verklaring WTW

Er zijn meerdere types kwaliteitsverklaringen mogelijk, aanvullend op EN13141-7 en-8 kun je nu ook rekenen met EN13142 en EN13053.

Bij een voorbeeldberekening van een willekeurig gebouw heeft deze wijziging een effect van +/- 0.03 kWh/m2 op de EP2.

5. Installatie – Verwarming: Warmtepomp hoge brontemperatuur

Voor verwarming zijn er hoge temperatuur bronnen toegevoegd. Bronnen met een temperatuur groter dan 15 graden worden gewaardeerd als systeem met externe warmtelevering. Om dit te berekenen is een kwaliteitsverklaring nodig.

6.  Installatie – Verwarming warmtepomp distributie > 55 graden C

De NTA 8800 ging voor aanvoertemperaturen (distributie) van warmtepompen tot 55 graden. Hogere temperaturen konden daarom niet doorgerekend worden. In de NTA8800:2023 is dit verruimd tot en met 70 graden Celsius.

7.  Installatie – Verwarming kwaliteitsverklaring menglucht

De NTA8800:2023 zal een specifieke kwaliteitsverklaring voor warmtepomp op menglucht (buitenlucht in combinatie met retourlucht) ondersteund worden. Hiervoor is een nieuw type verklaring met nieuwe datavelden nodig.

We hebben nog geen screenshot van de nieuwe velden. Deze verklaring zal nog niet in de april versie ondersteund worden, wel in de juli versie.

8.  Installatie – Verwarming: Thermisch vermogen biomassa

Voor biomassa kachels en ketels (verwarming en tapwater) moet het thermische vermogen worden bepaald. Als het vermogen groter of gelijk is aan 100 kW wordt ervanuit gegaan dat deze voldoet aan de eisen van het Activiteitenbesluit. Is het vermogen kleiner dan 100 kW dan moet bepaald worden of deze voldoet aan bijlage R van de NTA 8800 (minimale verbrandingskwaliteit en maximaal emissieniveau). Deze grenswaarde is in Vabi EPA zichtbaar via een tooltip.

9.  Installatie – Tapwater: Voorraad vat elektrische boiler

Volume elektroboiler: als er een elektroboiler is opgegeven voor alleen de keuken (woningbouw) of kitchenette (utiliteit), dan mag het volume (van 5, 10 of 15 l) achterwege gelaten worden. Er wordt forfaitair gerekend met een volume van 10 liter. Een heet of kokend waterkraan is ook een elektroboiler, hiervoor geldt hetzelfde.

Aansluitwijze elektroboiler: de aansluitwijze voor de elektroboiler komt als invoer te vervallen; voor de heet of kokend waterkraan geldt hetzelfde, evenals bij een kwaliteitsverklaring voor een elektroboiler en heet- of kokendwater kraan. Er wordt gerekend met vaste waarden voor de aansluitwijze.

10.  Verlichting: Nieuwwaarde-compensatie

Utiliteit: de invoer voor de nieuwwaarde-compensatie voor verlichting is geheel komen te vervallen. Er wordt vanaf nu gerekend met een vaste waarde van 1.0 voor de onderhoudsfactor.

11.   Geometrie: Hoogte van de vloer boven maaiveld

De hoogte van de vloer op/ boven maaiveld (voor een vloer die grenst aan grond, kruipruimte of onverwarmde kelder) hoeft niet meer ingevuld te worden. Er wordt forfaitair gerekend met een hj van 0,125 m (formule 8.47). Of de vloer op/ boven maaiveld ligt (of onder het maaiveld), moet nog wel opgegeven worden.

12.  Geometrie: kleur zonwering onbekend

Kleur zonwering (detailopname en basisopname met koeling): ook voor rolluiken kun je nu opgeven dat de kleur onbekend is (voorheen kon je alleen kiezen tussen wit en overige kleuren). Voor ‘Screens’ en ‘Jaloezieën’ is de rekenwaarde voor ‘Onbekend’ aangepast. Als je in Vabi EPA of AE de kleur op onbekend hebt gezet, dan neemt de software automatisch de nieuwe rekenwaarde over. Heeft de adviseur deze op ‘Wit’ gezet, omdat in het opnameprotocol ISSO 75.1 resp 82.1 ‘Onbekend’ en ‘Wit’ hetzelfde waren in de 4e druk (2022), dan heeft ‘Wit’ nu andere resultaten dan ‘Onbekend’.

13.  Geometrie: AOR

Voorheen werd de AOR (forfaitaire methode) in de berekening gewaardeerd als buitenlucht. De NTA8800:2023 berekent deze nu met een minder lage temperatuur, wat een positief effect op de EP2 en het energielabel heeft.

Bij een voorbeeldberekening van een willekeurig gebouw met een ongeïsoleerde vloer van 80 m2 grenzend aan een AOR heeft deze wijziging een effect van – 74 kWh/m2 op de EP2.

Heb je vragen of wil je meer informatie over Vabi EPA en/of Vabi Assets Energie? Neem dan contact met ons op.

Gerelateerde artikelen

21 juni 2024
Aanleveren gegevens Duurzaamheid Aedes-benchmark

Corporaties kunnen vanaf 1 juli 2024 weer gegevens aanleveren voor het prestatieveld Duurzaamheid en de deelscore Technische woningkwaliteit van het prestatieveld Onderhoud & verbetering....

20 juni 2024
Aardgasvrij en toekomstklaar isoleren – dVi / dPi en SAM

Binnen de Nationale prestatieafspraken moeten woningcorporaties 675.000 woningen toekomst klaar isoleren tot en met 2030. Daarnaast is het een doelstelling van de NPA om...

19 juni 2024
Uitfaseren EFG labels

In de Nationale Prestatieafspraken is afgesproken dat uiterlijk in 2028 alle E, F en G labels uit de sector verdwenen zijn, met de uitzondering...