De belangrijkste wijzigingen van de NTA 8800:2024

Net zoals de afgelopen twee jaar, zijn er ook dit jaar weer wijzigingen in de NTA 8800. Deze wijzigingen hebben als doel om de methodiek beter aan te laten sluiten op de realiteit en waar mogelijk de bepaling te vereenvoudigen. Zo zullen er verschillende invoerparameters wegvallen die weinig effect hebben op het label maar veel tijd kosten om op te nemen. Daarnaast komen er op een aantal plaatsen ook nieuwe invoervelden om veel voorkomende praktijksituaties door te rekenen die nu niet mogelijk zijn. De belangrijkste wijzigingen bespreken we hieronder in dit artikel.

Roadmap

De NTA 8800:2024 rekenregels en vernieuwde ISSO publicaties (de 6e druk van 75.1 en 82.1) zullen eerst in april in bètaversie 0.11 zichtbaar worden. Deze versie is nog niet geattesteerd en je kunt dan nog niet registreren, maar je kunt wel voor projecten een indicatie krijgen van de verschillen met de huidige NTA 8800:2023.
Vanaf 1 juli kun je gebouwen met de nieuwe rekenregels registreren in versie 11.0. Het is dan niet meer mogelijk om nieuwe registraties met versie 10.x te doen.

Vereenvoudigingen van de NTA 8800:2024

Leidingisolatie verwarming binnen de thermische schil

Voor de verwarmingsleidingen binnen de thermische schil hoeven er geen gegevens meer ingevoerd te worden. De verliezen die hierin werden berekend, kwamen weer ten goede aan de warmte in de rekenzone zelf. Om de berekening te vereenvoudigen komen deze leidingverliezen te vervallen. De informatie moet nog wel worden opgenomen als hetzelfde distributiesysteem zowel voor verwarming als voor tapwater wordt gebruikt.

Waterzijdige inregeling

Voor de waterzijdige inregeling zijn er momenteel veel verschillende regelingen beschikbaar. De verschillen hierin hebben echter weinig effect op het uiteindelijke energieverbruik. In de komende wijziging hoeft er daarom alleen opgegeven te worden of er sprake is van een inregeling en of deze statisch of dynamisch is gebalanceerd.

Afgiftesystemen en regelingen voor verwarming

Bij verwarming komt er een vereenvoudiging in de in te voeren afgiftesystemen en regelingen. Hierin wordt het aantal te onderscheiden types afgiftesystemen en regelingen verminderd en vervalt de afhankelijkheid van de hoogte van de ruimte.

Inwendige diameter uit tapleiding naar de keuken

Voor de leidingen naar de keuken zal het niet meer nodig zijn om de inwendige diameter te bepalen.

Uitbreidingen van de NTA 8800:2024

Hot fill boiler

In de huidige NTA is het niet mogelijk om meer dan twee opwekkers in te voeren voor het bereiden van tapwater. In de praktijk komt het echter voor dat er twee toestellen in serie geschakeld zijn waarbij het tweede toestel warm water ontvangt van de eerste. Hier is dan sprake van een ‘hot fill’. Met de komende wijziging van de NTA 8800:2024 is het mogelijk om deze situatie wel te waarderen voor het energielabel.

Forfaitaire leidingdiameter circulatieleiding

Wanneer de diameter van de circulatieleiding bij tapwater onbekend is, wordt er (voor grote installaties, meer dan 500 m2 aangesloten gebruiksoppervlak) momenteel gerekend met een diameter van 80 mm. Dit levert forse distributieverliezen op die met name voor kleinere woningen zwaar wegen in de uiteindelijke EP2 score. Deze forfaitaire diameter wordt afhankelijk van het aantal woonfuncties. Voor kleinere systemen zal dit leiden tot een kleinere diameter en zal daarmee ook een significante besparing geven op het berekende energieverbruik.

Minimaal ventilatiedebiet kleine woningen

Een tweede aanpassing die gunstig is voor kleinere woningen is het minimale ventilatiedebiet. Hierin wordt gebruik gemaakt van het bouwbesluit en de afvoerdebieten die nodig zijn voor de badkamer en keuken. Momenteel wordt er uitgegaan van een minimale gebruikstijd van de woning gebaseerd op twee personen wat bij zeer kleine woningen leidt tot een relatief hoge ventilatievoud. De gebruikstijd wordt daarom aangepast voor zodat deze afhankelijk wordt van het gebruiksoppervlak. Voor kleine woningen zal ventilatie hierdoor relatief minder zwaar wegen in de berekende energieprestatie. 

Zonwering opnemen bij basisopname

Oververhitting wordt een steeds belangrijker aandachtspunt bij bewoners. Daarom wordt de zonwering straks ook bij basisopname meegenomen, ook als er geen koeling aanwezig is. Nu kunnen deze in de basismethodiek niet opgenomen worden, waardoor de het risico op oververhitting dat op het label staat in bepaalde gevallen te hoog zal zijn.

Bepaling koelcapaciteit

Een tweede grote wijziging gerelateerd aan het risico op oververhitting is een toetsing op de koelcapaciteit bij nieuwbouw. Vanaf 1 juli zal het niet meer voldoende zijn om met actieve koeling te voldoen aan de eis voor de TO-juli. Om te voorkomen dat er airconditioning wordt gebruikt met onvoldoende koelvermogen, moet worden aangetoond dat met de geïnstalleerde (of te installeren) koeling het risico op oververhitting voldoende laag is. Dit kan op verschillende manieren.

Net als momenteel het geval is, kan er een GTO-berekening gemaakt worden. Daarnaast zal het mogelijk zijn om middels maatregelen in de bouwschil aan te tonen dat het risico op oververhitting met de geïnstalleerde koeling voldoende beperkt wordt. Als de verhouding glasoppervlak ten opzichte van het gebruiksoppervlak voldoende klein is of de ramen op alle oriëntaties met uitzondering van Noord zijn uitgerust met zonwering, zonwerend glas of onder de schaduw van overstekken vallen, dan zal het risico op oververhitting ook voldoende beperkt zijn. Mocht dit niet zo zijn, dan kan het beperkte risico ook aangetoond worden door middel van een koellastberekening in bijvoorbeeld Vabi Elements. Als laatste optie kan aangetoond worden dat het geïnstalleerde koelvermogen voldoende is volgens een nieuwe bijlage in de NTA 8800.   

Heb je vragen over de NTA 8800 en onze software? Neem dan contact met ons op.

Gerelateerde artikelen

21 juni 2024
Aanleveren gegevens Duurzaamheid Aedes-benchmark

Corporaties kunnen vanaf 1 juli 2024 weer gegevens aanleveren voor het prestatieveld Duurzaamheid en de deelscore Technische woningkwaliteit van het prestatieveld Onderhoud & verbetering....

20 juni 2024
Aardgasvrij en toekomstklaar isoleren – dVi / dPi en SAM

Binnen de Nationale prestatieafspraken moeten woningcorporaties 675.000 woningen toekomst klaar isoleren tot en met 2030. Daarnaast is het een doelstelling van de NPA om...

19 juni 2024
Uitfaseren EFG labels

In de Nationale Prestatieafspraken is afgesproken dat uiterlijk in 2028 alle E, F en G labels uit de sector verdwenen zijn, met de uitzondering...