Ortec Finance en Vabi

Samen werken aan een duurzaam bedrijfsmodel

Ortec Finance en Vabi werken al jaren samen. We bieden een combinatie van software, opleiding en advies, en combineren kennis van financiële sturing en vastgoedsturing met kennis van de technische kant van het vastgoed. Onze oplossingen helpen corporaties al jaren om hun processen te professionaliseren en om kosten te besparen. In 2015 hebben Ortec Finance en Vabi hun samenwerking geïntensiveerd. Samen helpen we woningcorporaties om hun beleid te bepalen, uit te voeren en te monitoren op vier gebieden.

Duurzaamheid

Hoe moeten woningcorporaties verduurzamen? En kunnen ze dat betalen? Om woningcorporaties zo goed mogelijk te ondersteunen bij deze opgave trekken Vabi en Ortec Finance samen op. De kennis van Vabi op het gebied van verduurzaming en energieprestaties van gebouwen combineren we met de financiële kennis van Ortec Finance.

Duurzaamheidseffecten

Vabi beschikt over gedetailleerde kennis over mogelijkheden, effecten en kosten van verduurzaming. Deze kennis combineren we met de kennis van Ortec Finance over de financiële gevolgen voor de balans, de winst- en verliesrekening en de financiële ratio’s. Wij ondersteunen corporaties hiermee om een strategisch portefeuilleplan op te stellen, waarin de duurzaamheidambitie van de woningcorporatie, in samenhang met andere ambities, is opgenomen. Corporaties krijgen hiermee op elk niveau, van strategisch, tactisch tot operationeel, inzicht in de prestaties die ze leveren op het gebied van duurzaamheid.

De duurzaamheidsberekeningen van Vabi (gemiddelde energielasten van woningen, energie-index en CO2 uitstoot) zijn opgenomen in SAM en WALS.

CO2-neutraal in 2050

Aedes heeft namens de woningcorporaties afgesproken dat de woningvoorraad van woningcorporaties in 2050 CO-neutraal moet zijn. Dit is een grote en ingrijpende opgave. Om corporaties te helpen om hiervoor een plan te maken en uit te voeren, hebben Vabi en Ortec Finance de onderstaande Infographics gemaakt. Hierin staat stap voor stap beschreven hoe corporaties met behulp van onze modellen de juiste stappen zetten naar een CO2-neutrale voorraad.

Vastgoedsturing

Ortec Finance en Vabi zijn al jarenlang met SAM marktleider op het gebied van portefeuillemanagement en assetmanagement in de woningcorporatiesector.

Woningcorporaties hebben een maatschappelijke taak te vervullen. De invulling van deze taak verloopt grotendeels via het vastgoed. Het vastgoed is daarmee het middel om de maatschappelijke doelstellingen te behalen. Hierbij geldt dat de middelen begrensd zijn en zo doelgericht en efficiënt mogelijk ingezet dienen te worden. Bepaal met SAM de portefeuillestrategie, formuleer het complexbeleid, monitor de vastgoedprestaties en communiceer het vastgestelde beleid binnen je organisatie.

Ortec Finance en Vabi Corporatiedag

Jaarlijks organiseren we een kennisevent voor de corporatiesector. Meer weten over dit event?

Naar de website

Financiële sturing en vastgoedwaardering

Wat is de actuele leegwaarde of markthuur van de woningvoorraad? Vaak is de informatie achterhaald omdat vastgoedwaarden per definitie aan verandering onderhevig zijn. Daarnaast spelen de kwaliteit en objectiviteit van de waardering een belangrijke rol. Met de invoering van marktwaarde en beleidswaarde wordt het vastgoed van woningcorporaties op een andere wijze gewaardeerd dan voorheen.

Deze nieuwe waarderingen zijn volledig ingebed in de sturingsoplossingen WALS, SAM en GO. Corporaties kunnen de waarderingen niet alleen voor het verslagjaar bepalen, maar deze ook simuleren richting de toekomst, afhankelijk van het voorgenomen beleid.
Gedurende het hele jaar zijn corporaties bezig met het opstellen van financiële rapportages, van de meerjarenbegroting, tot de jaarrekening met de externe verslaglegging richting de toezichthouders. Het in kaart brengen van de toekomstige kasstromen en de waardeontwikkeling van het vastgoed is hierbij van essentieel belang. Dit vormt immers de basis voor deze financiële rapportages. WALS is het prognosemodel van Ortec Finance, dat de kasstromen en de waarde van vastgoed en leningen simuleert. Meer dan 280 (Nederlandse) corporaties vertrouwen op WALS voor het maken van de integrale meerjarenbegroting.

Meer weten over de samenwerking?

Neem dan contact met ons op