zonnepaneel

Vabi Assets Energie

Functionaliteiten

hieronder vindt je de beschrijving van Vabi Assets Energie en de bijbehorende modules. Deze specificatie wordt regelmatig bijgewerkt volgens de meest recente softwareversie.

Vabi Beheer & Analyse

Met Vabi Assets Energie Beheer en Analyse kun je het gehele beheerproces van de energetische prestaties van gebouwen efficiënt en volgens de laatste wet- en regelgeving vormgeven. Van het inventariseren van de voorraad tot en met het muteren van woningen met de bijbehorende energieprestaties en energielabels. Je beschikt over alle energetische, installatietechnische en bouwkundige gegevens van de gehele voorraad, tot op VHE niveau. Je kunt de gegevens eenvoudig exporteren om hierover te rapporteren.

Functionaliteiten:

Gecertificeerde NTA 8800 rekenkern
 • Voldoet aan de kwaliteitseisen van de BRL9501 en is geattesteerd door KIWA.

Automatisch registreren bij EP-online
 • Automatisch registreren bij EP-online, automatisch ophalen en bewaren van het energielabel en het monitorbestand.

Eenvoudig beheren energielabels
 • Online help beschikbaar in de software, inclusief tutorial en veelgestelde vragen op de support website
 • Rechtenstructuur op basis van daadwerkelijke rollen in het mutatieproces (waaronder secretariaat, adviseur, beleidsmedewerker en ICT).
 • Uitgebreide zoekfuncties vergemakkelijken het zoeken op o.a. adresgegeven of Energieprestatie Indicatoren (EP).
 • Gebruiksvriendelijk mutatieformulier ter controle van de woning. Alleen de relevante mutatiegegevens (waaronder de ketel en beglazing) staan opgesomd.
 • Mutaties kunnen direct worden gewijzigd in een speciaal ‘mutatiescherm”.

Importeren en Exporteren
 • Volledige integratie met Vabi EPA-W en EPA-U (standalone).
 • Volledige import- en export mogelijk van elke willekeurige selectie via Excel.

Renovatietool
 • De renovatietool biedt de mogelijkheid om een mutatie voor meerdere adressen in 1 keer door te voeren. Dit spaart veel tijd in het verwerken van mutaties in bulk.

Kopieertool
 • Met de kopieertool kunnen diverse onderdelen van één of meerdere woningen naar andere woningen worden gekopieerd. Dit spaart veel tijd in het verwerken van mutaties in bulk.

Registratietool
 • Met behulp van Registratiemomenten kun je automatisch of handmatig de stand van de CO2-besparing van de voorraad op een bepaald moment vastleggen. Zo krijg je een goed beeld van de voortgang van de CO2-besparing over de voorraad, te gebruiken om de doelstellingen te monitoren.

Kwaliteitscontrole
 • De kwaliteitscontrole bevat ruim 50 controles om de (deel)voorraden te controleren op onwaarschijnlijkheden. Je kunt hiermee de kwaliteit van de opnames en mutaties eenvoudig controleren en direct verbeteren.  Hiermee krijg je een reëler beeld van de kwaliteit van de voorraad.

Vabi Connector
 • Met de Vabi Connector kan elk primair systeem op adres of VHE-nummer gegevens vanuit Vabi Assets Energie Beheer & Analyse opvragen en wijzigen. Dit scheelt dubbele invoer en zorgt voor actuele data in de primaire systemen.
 • De Vabi Connector is een TCP-server applicatie die op een veilige wijze applicaties van derden laat communiceren met Vabi Assets Energie Beheer & Analyse.
 • Vabi levert volledige productdocumentatie waarin het communicatieprotocol van de Vabi Connector duidelijk wordt omschreven.

Aedes SHAERE rapportage
 • In Vabi Assets Energie kun je automatisch de jaarlijkse energiegegevens over het woningbezit die benodigd zijn voor de Aedes SHAERE rapportage aanleveren. Deze gegevens worden verwerkt in de Aedes Benchmark Duurzaamheid en Technische woningkwaliteit.

Dashboard (to come)
 • Dankzij het Dashboard in het startscherm krijg je direct inzicht in de voorraad en de voortgang van de energiebesparing.

Conversietool van Nader Voorschrift naar NTA 8800
 • De Conversietool is speciaal ontwikkeld voor de overgang van het Nader Voorschrift naar de NTA 8800 methodiek.
 • Met de conversietool worden bestaande data automatisch omgezet naar nieuwe waarden die gebruikt kunnen worden voor NTA 8800 berekeningen.
 • De tool doet realistische aannames voor datavelden die nieuw zijn voor de NTA 8800. Hierdoor kunnen deze velden zoveel mogelijk gevuld worden.De beschrijving van deze aannames is terug te vinden op de Supportpagina
 • Notities laten zien welke velden aannames bevatten.

Systeembeheer
 • Database staat secure op eigen locatie of gehost bij ICT partner.
 • Eigen keuze van database leverancier. ‘Vabi Beheer & Analyse’ kan op MS SQL Server (2005 of later), MySQL worden geïmplementeerd.
 • De multithreaded ODBC-database architectuur biedt de systeembeheerder een goede integratie in de bestaande ICT-omgeving.
 • Vabi Assets Energie Beheer & Analyse is een 32 bits Windows Multi-user applicatie, die aantoonbaar werkt op bijvoorbeeld een Citrix omgeving.
 • Back-up via standaard database tools.

Vabi Energiebeleid

Met de module Vabi Assets Energiebeleid bereken je welke energetische maatregelen er per woning dienen te worden getroffen om te voldoen aan de ingegeven doelstellingen. Denk aan doelen zoals een energielabelsprong of een minimaal te behalen rendement en effecten van ingrepen per woning op deze doelen. Op complexniveau selecteer je eenvoudig maatregelen en bekijk je het effect daarvan op een woning (of meerdere woningen). Je krijgt meteen inzicht de nieuwe EP, de investering en bijvoorbeeld de CO2-uitstoot.

Aanschaf van Vabi Assets Energiebeleid is alleen mogelijk in combinatie met Vabi Beheer & Analyse.

Functionaliteiten:

Optimalisatie Energie & CO2 Beleid
 • De rapportage Energie & CO2 Beleid bepaalt op voorraadniveau maatregelen vanuit door de gebruiker opgegeven doelstellingen, rekeninghoudend met wat wel en niet mogelijk is per woning. Hiermee krijg je snel een indicatie van de meest optimale scenario’s om aan de gekozen doelstellingen te voldoen.

Scenario’s
 • De meest voorkomende bouwkundige en installatietechnische maatregelen zijn individueel en als pakket beschikbaar. Deze pakketten zijn strategisch gekozen en vormen een geheel aan bouwkundige, installatietechnische of een combinatie van deze typen maatregelen.
 • Vabi rekent per woning en per maatregel door of het scenario toe te passen is en welk effect dit heeft.
 • Daarnaast zijn er configureerbare beleidsscenario’s opgenomen die vrij in te vullen zijn.

Energieplannen
 • Met Energieplannen kun je eenvoudig maatregelen selecteren en het effect daarvan op een of meerdere woningen bekijken. Bij het toevoegen van maatregelen controleert de software automatisch of de maatregel daadwerkelijk kan worden toegepast. Deze functionaliteit is geschikt voor het maken van een energieplan op complexniveau.
 • Je krijgt inzicht in de nieuwe EP-indicatoren, energielabels, investeringen en de voorspelde CO²-reductie.

Prijzenbibliotheek
 • Per maatregel worden richtprijzen aangegeven. Deze zijn standaard opgenomen in de software,  maar kunnen gewijzigd worden in eigen kengetallen. Denk aan specifieke prijsafspraken met leveranciers.

Vabi WWS

Bereken de gevolgen van de energielabels op de WWS punten van de woningen.

Aanschaf van Vabi Assets WWS is alleen mogelijk in combinatie met Vabi Beheer & Analyse en Vabi Energiebeleid.

Functionaliteiten:

De EP speelt een belangrijke rol in het woningwaarderingsstelsel. Met de module WWS krijg je inzicht in de gevolgen en kansen van het WWS. De module berekent bijvoorbeeld automatisch voor elke woning de punten en de maximale redelijke huur. Ook is in één overzicht te zien wat de huidige huurprijs is ten opzichte van de maximale huurprijs op basis van de EP. Daarmee beoordeel je bijvoorbeeld of het gunstig is om woningen opnieuw af te melden.

 • Koppeling met het primair systeem die de WWS punten per woning automatisch doorzet
 • Inzicht in de huurprijs ten opzichte van de maximale huur volgens het WWS. Zo zie je waar je eventueel huur kunt verhogen of verlagen.
 • Analyse van de huidige huurprijs ten opzichte van het streefpercentage.
 • De huidige huurprijs ten opzichte van de maximale huurprijs op basis van de energielabels. Je kunt dan beoordelen of het gunstig is om een woning opnieuw af te melden.

Vabi Woonlasten

Betaalbaarheid is hét thema bij zowel de woningcorporaties als de overheid. Niet de huur, maar de totale woonlasten bepalen de betaalbaarheid van een woning. Inzicht in de totale woonlasten, voor zowel de (potentiële) huurders als de corporatie, is daarom essentieel. Vabi Assets Woonlasten geeft op een betrouwbare manier inzicht in de toekomstige woonlasten.

Aanschaf van Vabi Woonlasten is alleen mogelijk in combinatie met Vabi Beheer & Analyse en Vabi Energiebeleid.

Functionaliteiten:

Woonlastenmethodiek
 • De Vabi Woonlastenmethodiek maakt een nauwkeurige en betrouwbare inschatting van het toekomstige energieverbruik van een huurder.
 • In de berekening wordt gebruik gemaakt van gegevens van de door veel corporaties gebruikte normen van het Nibud.
 • De methodiek is gevalideerd door TNO.

Energielastenscan
 • De energielastenscan maak Inzichtelijk waar de woonlastenproblematiek in de voorraad zit.
 • Je kunt de meest voorkomende doelgroepen in de verschillende complexen definiëren.
 • Met een acceptabele energiequote zie je waar de huurders met het grootste risico op woonlastenproblematiek zitten.

Woonlastenrapportage
 • Via de woonlastenrapportage kun je op complexniveau de huidige situatie vergelijken met een scenario.
 • Huurders krijgen snel inzicht wat de voorgestelde besparingen voor hun huishoudenssamenstelling betekenen.
 • Betrouwbaar instrument om een geschikte huurverhoging met de huurder af te stemmen.

Woonlastencalculator
 • Met de woonlastencalculator kun je samen met de huurder de specifieke woonlasten van huurder, inclusief toeslagen en belasting, berekenen.

Koppeling woonruimteverdeelsysteem
 • Dankzij een koppeling met de woonruimteverdeelsystemen kunnen potentiële huurders bij elke woning een indicatie van de woonlasten zien op basis van voorgedefinieerde profielen.
 • Na inloggen wordt de indicatie berekend op basis van de persoonlijke situatie van de woningzoekende.
 • Met een betaalbaarheidsadvies geef je advies aan de woningzoekende over de betaalbaarheid van een woning.

Vabi Utiliteit

Met de module Utiliteit kun je energielabels, EP-indicatoren en BENG-eisen berekenen en beheren in een overzicht. Zo heb je alle gegevens van alle gebouwen bij elkaar en krijg je een volledig beeld van de energetische kwaliteit van je gehele voorraad.

Functionaliteiten:

 • Alle labels (zowel woningen als BOG/ MOG en ZOG) in een overzicht​.
 • Bestaande labels via import adreslijst in Vabi Assets Energie.
 • Volledige opname van utiliteitsgebouwen mogelijk in ​Vabi Assets Energie.

To come:

 • Scenario’s maken over de gehele voorraad.​
 • Eenvoudig spelen met maatregelen met behulp van Energieplannen .​
 • Rapportages over de voorraad voor verantwoording aan de overheid (over onder meer gebouwgebonden maatregelen van de EED en de informatieplicht).