Hoe geef je het totaalverbruik van een heel jaar op in een maatwerkadvies?

In Vabi EPA Maatwerkadvies is het sinds versie 10.0 mogelijk om het totaalverbruik van een heel jaar op te geven. Dit kan gebruikt worden als er geen maandgegevens beschikbaar zijn om een detailfit te maken. Bij een detailfit worden de berekende verbruiken vergeleken met de gemeten verbruiken per maand. Dit maakt het mogelijk om de verschillende stappen van het fit protocol te doorlopen om zo het gedrag van het object binnen en buiten het stookseizoen te vergelijken.

Als de maandgegevens ontbreken en enkel de totale jaarverbruiken beschikbaar zijn is het niet mogelijk om op hetzelfde detailniveau te fitten. Het omzetten van jaarverbruiken naar maandverbruiken via graaddagen geeft volgens het protocol onvoldoende nauwkeurigheid voor een goede fitberekening. De totale jaarverbruiken zijn dus de enige gegevens die over blijven om de maatwerkadviesberekening aan te passen. Dit kan met de volgende stappen.

Stap 1: Kies het juiste klimaatjaar

De eerste stap is hetzelfde als bij de detailfit. Voor iedere vergelijking met meterstanden is het nodig om de juiste klimaatgegevens in te laden. Kijk daarbij welk station het meest representatief is en over welke periode de meetgegevens beschikbaar zijn. De berekening wordt altijd gedaan over een heel kalenderjaar (van januari tot december). Voor het selecteren van het juiste klimaatjaar, moet er dus gekeken worden naar welke periode het meest representatief is.

Stap 2: Vul de jaargegevens in

Net als bij de detailfit, kunnen vervolgens de waarden van de jaarnota worden ingevoerd voor de gewenste energiedrager. Als er meerdere jaarnota’s beschikbaar zijn, kan het de moeite waard zijn om de fit op meerdere jaren te testen. Zo kan je met de ingevulde parameters van de eerste fit, een vergelijking maken met een ander klimaatjaar waar je ook meetgegevens van hebt. Krijg je hierin een vergelijkbare afwijking, dan weet je dat je de parameters goed hebt vastgesteld.

Stap 3: Fitten

Met alleen de jaarverbruiken is er geen informatie om het afzonderlijke gedrag in de zomer en winter te differentiëren. Hierdoor kan dus geen gebruik gemaakt worden van de fitgrafieken die het gedrag van het object laten zien bij hoge en lage buitentemperaturen. De verschillende stappen van het fitten kunnen echter wel stap voor stap worden doorlopen.

Een eerste inschatting kan gemaakt worden door te kijken naar de afwijkingen die er zijn met de standaard profielen. Er kan daarna verder gewerkt worden met het profiel dat het beste aansluit. Daarnaast moet het fitten dus verder gebeuren met de informatie van de gebruikers. Als uit de opname volgt dat er vaak en lang gedoucht wordt, dan kan het tapwaterverbruik bijvoorbeeld op de waarde van het ‘niet energiebewuste’ profiel gezet worden.

Met de correctiefactor bezettingstijd en de interne warmteproductie kan vervolgens het elektriciteitsverbruik gefit worden. Met het fitten op het elektriciteitsverbruik wordt daarmee een inschatting gemaakt van de interne warmteproductie die aanwezig is.

De warmtebalans en de setpoint temperaturen kunnen vervolgens gebruikt worden om ook het gasverbruik verder te fitten. Ook hier kan de informatie van de gebruikers van het pand meer inzicht geven. Blijkt dat de verwarming bijvoorbeeld altijd laag staat, dan zouden de setpoints van het ‘energiebewuste’ profiel gekozen kunnen worden.

Omdat er dus weinig feedback mogelijk is vanuit een fitrapportage, moet de informatie voor het fitten meer komen uit de opname van de woning. De uiteindelijke berekening is minder nauwkeurig, maar geeft wel een beter beeld op wat eventuele maatregelen voor effect gaan hebben. Blijf er wel op letten dat de waarden die gebruikt worden voor het fitten niet te veel gaan afwijken van de standaardwaarden uit de NTA 8800.

Wil jij een maatwerkadvies maken? Bestel dan de geattesteerde software Vabi EPA Maatwerkadvies. Met de Maatwerkadvieslicentie kun je onbeperkt fitten, registreren en adviesrapporten genereren. Je betaalt dus niets extra’s per registratie! Zoals je van Vabi gewend bent is onze gewaardeerde service & support ondersteuning onderdeel bij de licentie.

Gerelateerde artikelen

21 juni 2024
Aanleveren gegevens Duurzaamheid Aedes-benchmark

Corporaties kunnen vanaf 1 juli 2024 weer gegevens aanleveren voor het prestatieveld Duurzaamheid en de deelscore Technische woningkwaliteit van het prestatieveld Onderhoud & verbetering....

20 juni 2024
Aardgasvrij en toekomstklaar isoleren – dVi / dPi en SAM

Binnen de Nationale prestatieafspraken moeten woningcorporaties 675.000 woningen toekomst klaar isoleren tot en met 2030. Daarnaast is het een doelstelling van de NPA om...

19 juni 2024
Uitfaseren EFG labels

In de Nationale Prestatieafspraken is afgesproken dat uiterlijk in 2028 alle E, F en G labels uit de sector verdwenen zijn, met de uitzondering...