De Sleutels, Leiden

Klanten delen graag hun ervaringen met jou. Ontdek waarom Vabi gekozen wordt én hoe het gebruikt wordt.

“Komen tot een daadwerkelijk beter voorraadbeleid, zowel strategisch als tactisch”

De Sleutels is een woningcorporatie met meer dan 8.000 huurwoningen, actief in Leiden en Voorschoten. In 2009 heeft de corporatie, als onderdeel van het opstellen van een nieuw ondernemingsplan, een traject ingezet om prestatie-indicatoren en doelstellingen te formuleren. Hier is een strategisch plan uit voortgekomen. Nu staan ze voor de uitdaging om dit plan door te vertalen naar complexplannen.

In de zomer van 2011 besloot de Sleutels, na een uitgebreide pilot, Assets Beleidssimulatie te implementeren in de organisatie. Jaap van Velp is beleidsadviseur Waardemanagement bij de Sleutels en gebruiker van het eerste uur. Voor ons een goed moment om hem te vragen waarom de Sleutels Assets Beleidssimulatie heeft aangeschaft en hoe zij het gaan gebruiken.

Allereerst, wat zijn uw dagelijkse werkzaamheden bij de Sleutels?

Ik ben beleidsadviseur Waardemanagement. Ik houd me in deze functie voornamelijk bezig met de waardeontwikkeling van onze voorraad. Vragen waar ik me daarnaast op richt zijn hoe we het onderhoud beter kunnen uitvoeren, hoe we klantgerichter kunnen werken en hoe we onze voorraad op energiegebied kunnen verbeteren.

Ook bereken ik de effecten van de ingrepen vanuit overheidswege, zowel landelijk als lokaal. Ik bereken bijvoorbeeld wat de effecten zijn van de extra WWS punten voor schaarstegebieden. Op dit moment is één van mijn taken het implementeren van Assets Beleidssimulatie.

De Sleutels heeft vorig jaar een pilot met Assets Beleidssimulatie gedraaid. Hoe zijn jullie met het model in aanraking gekomen en waarom hebben jullie besloten om ermee te gaan werken?

In de zomer van 2010 waren we van plan om software aan te schaffen ter ondersteuning bij het opstellen van ons energiebeleid. We keken toen naar Vabi Assets Energie en hebben Vabi hiervoor uitgenodigd. Al snel kwamen de gesprekken op het model voor integraal beleid, Assets Beleidssimulatie. Het model stond toen nog in de kinderschoenen. De Sleutels zoekt in haar streven naar verdere professionalisering partners met vernieuwende ideeën. Dat leek bij toeval hier goed te passen. De optimalisatie, dus daadwerkelijk tot beter beleid kunnen komen, en het inzichtelijk maken van beleidsissues waren voor ons doorslaggevend.

Als pilot hebben we ons huidige beleid in het systeem gezet. Hierdoor konden we heel snel zien of we de doelstellingen op basis van dit beleid al haalden, en hoe we dit kunnen vertalen naar operationele activiteiten. Het MT heeft op basis van de pilot akkoord gegeven voor het verder implementeren van de software in de gehele organisatie.

Wat vindt u, gebaseerd op de ervaringen van het eerste jaar, de sterke punten van Vabi?

Het sterkste punt vind ik dat je kritische prestatie -indicatoren (KPI’s) per jaar kan invoeren. Hierdoor kan je zowel een prestatie analyseren als voorspellen. Eén van onze doelstellingen is bijvoorbeeld dat alle open verbrandingstoestellen worden verwijderd. Dit hebben we als KPI in Assets Beleidssimulatie staan, zodat we hier per jaar een quotum aan kunnen hangen en daarmee ook de kasstromen kunnen voorspellen.
Daarnaast is de presentatie van gegevens goed. Met de geïntegreerde Google Maps heb ik een goed overzicht van onze prestaties, verdeeld over de stad. Maar vooral de integraliteit, het feit dat meerdere disciplines, Financiën, Wonen en Vastgoed met dit model werken is erg sterk. De samenwerking wordt hierdoor verbeterd.

“Dit gaat de transparantie in onze organisatie zeker verbeteren”

Welke punten kwamen er tijdens het werken met Assets Beleidssimulatie naar boven?

Eén van de punten die uit het traject voortkwam is een verbetering van de datakwaliteit. Naar mijn mening is dit iets dat elke corporatie moet doen. Het bijkomende voordeel is dat alle relevante data nu door één systeem wordt ontsloten. Dat maakt mijn werk een stuk overzichtelijker en gaat de transparantie in onze organisatie zeker verbeteren.

Op dit moment wordt het model binnen de hele organisatie geïmplementeerd. Hoe gaan jullie er straks mee werken?

We gaan nu ons strategische plan vertalen naar complexniveau. Ons doel is om met Assets Beleidssimulatie tot betere plannen te komen. De opgave is ingewikkeld en je komt er niet met alleen financiële gegevens. Assets Beleidssimulatie ondersteunt ons daarbij.

In het eerste kwartaal van volgend jaar zijn we nog bezig met de implementatie vanAssets Beleidssimulatie. Daarna gaan we simuleren aan de hand van beleidsvarianten. Onze meerjarenbegroting wordt twee keer per jaar geactualiseerd. In mei willen we de nieuwe begroting met behulp van Assets Beleidssimulatie vormgeven. Uiteindelijk willen we een goed voorraadbeleid, op alle vlakken, zowel strategisch als tactisch.

Tenslotte, welke uitdagingen zien jullie in de toekomst en hoe kan Vabi hierin een rol spelen?

Ik zie op volkshuisvestelijk gebied de volgende uitdagingen: betaalbaarheid en financiële continuïteit. Deze twee staan op gespannen voet. Bijvoorbeeld de huurtoeslag die de corporaties wellicht moeten gaan opbrengen: we hebben vooralsnog gekozen om zowel de investeringen als de verkoop te handhaven. We onderzoeken nog wat we met de huurprijzen moeten gaan doen. Met Assets Beleidssimulatie worden de gevolgen van deze ontwikkelingen snel inzichtelijk.