Assets Beleidssimulatie

De woningmarkt verandert. Door maatregelen vanuit de overheid en effecten van de crisis, wordt u gevraagd om met minder middelen uw doelgroepen te bedienen en uw doelstellingen te behalen. Dit nieuwe speelveld vraagt om een nieuwe manier van opstellen van vastgoedbeleid. Het is belangrijker dan ooit om uw doelen vooraf duidelijk te hebben en vervolgens te bepalen hoe u deze zo effectief en efficiënt mogelijk gaat realiseren. Dit vraagt om een platform wat de gezamenlijke inspanning op het gebied van wonen, vastgoed en financiën faciliteert.

Resultaatgericht vastgoedbeleid

Assets Beleidssimulatie brengt uw doelstellingen en uw vastgoedbeleid bij elkaar. Vanuit elk specialisme en voor elk voorraadniveau. Het is een beslissingsondersteunend model waarmee u op elk niveau de effecten van uw keuzes inzichtelijk maakt. Onze jarenlange ervaring met vastgoedberekeningen zorgen voor goed onderbouwde maatregelen vanuit bestaande methodieken. Door de unieke samenwerking met Ortec Finance profiteert u van een combinatie van onze vastgoedkennis en de financiële expertise van Ortec Finance. Samen zorgen wij ervoor dat u antwoord kunt geven op de vraag “hoe” het beleid moet worden ingericht om uw doelstellingen te realiseren. Op deze manier kunt u daadwerkelijk betere beslissingen nemen en beter beleid maken.

Analyseren

Assets Beleidssimulatie geeft u ongekend inzicht in uw voorraad. Door middel van krachtige grafische presentaties kunt u op elk gewenst niveau dwarsdoorsnedes maken. Met de ontsluiting van onder meer de Leefbaarometer, CBS gegevens en de BAG gegevens in Google Maps, ziet u direct of uw voorraad voldoet aan de huidige vraag en weet u ook waar u actie op moet nemen. Doordat u werkt met (kritische) prestatie-indicatoren ziet u direct wat de effecten van uw beleid zijn op uw voorraad. De krachtige rekenregels in het model, gebaseerd op erkende methodieken, laten zien hoe uw voorraad nu en straks aan de gestelde doelen voldoet. Op voorraad-, wijk- of complexniveau, en op integrale wijze. Via intelligente kwaliteitscontroles krijgt u inzicht in de kwaliteit van uw gegevens en welke acties u kunt nemen om deze te verbeteren.

screenshot Beleidssimulatie simuleren

screenshot Assets Beleidssimulatie

Simuleren

Assets Beleidssimulatie helpt u om uw beleidsdoelen op optimale wijze te behalen. U kunt snel diverse scenario’s doorrekenen om zo tot een optimale beleidsvariant te komen die voldoet aan uw doelen en past binnen de gestelde kaders van vastgoed, wonen en financiën. U ziet direct wat de effecten van de scenario’s zijn op alle gebieden, zoals bijvoorbeeld energiebeleid, huurbeleid, financieel beleid en onderhoudsbeleid.

Het model helpt u om de beste maatregelen te kiezen om tot het gewenste doel te komen. Dankzij de unieke integratie met WALS/FMP van Ortec Finance gebruikt u dezelfde kengetallen en rekenregels voor het doorrekenen van de scenario’s. U weet daarmee van te voren dat uw scenario’s voldoen aan de randvoorwaarden die door financiën zijn vastgesteld. Trial en error wordt hiermee verleden tijd.

Met behulp van het model kunt u beleidsissues direct inzichtelijk maken. Denk bijvoorbeeld aan het bepalen van de gewenste verkoopvijver, of het optimaliseren van de investeringspieken van groot en planmatig onderhoud. Assets Beleidssimulatie onderbouwt de voorgestelde maatregelen met gefundeerde berekeningen.

Scorecard Assets Beleidssimulatie

Scorecard Assets Beleidssimulatie

Communiceren

Met behulp van Vabi Beleidspresentatie worden gegevens over het vastgoed en het uit te voeren beleid direct zichtbaar in de organisatie. Zo ziet elke medewerker, zowel op strategisch niveau als bij de dagelijkse operatie, wat het beleid is en wat dat betekent voor een specifiek complex. Ook kan vanuit het dagelijks beheer zelf informatie die relevant is voor het beleid toegevoegd worden. Hiermee krijgt u een optimale afstemming tussen alle lagen van de organisatie en kunt u daadwerkelijk resultaatgericht vastgoedsturen.

Screenshot Beleidspresentatie

Screenshot Beleidspresentatie